Välkomna till Ekosofias nya nyhetsbrev!
Som ni ser, har vi förnyat vårt nyhetsbrev. Det är nu helt anpassat till internet och e-post. Vi hoppas att det fungerar bra för er att öppna och läsa - oavsett vilken dator och program ni har. Om ni har tekniska problem, så hör av er eller maila till oss på ekosofia@ekosofia.se.
Vår ambition är att nyhetsbrevet - oavsett sin nya form - ska fortsätta att spegla vad som händer inom miljöområdet, framförallt när det gäller alla de möjligheter som ett miljömedvetet agerande och ett bra miljöarbete innebär. Avsikten är också att nyhetsbrevet skall ge idéer och inspiration. Det ska också belysa trender och tendenser som kan innebära behov av förändringar i miljöarbetet - huvudsakligen på strategisk eller övergripande nivå.

__________________________________________________________________________________

 

TOYOTA STOPPAR STORSÄLJARE AV MILJÖSKÄL
Toyota Europa har beslutat att ett antal större bilmodeller tas ur modellprogrammet, trots att de i en del fall är storsäljare.
– Bakgrunden är att Europas bilindustri, de företag som säljer bilar här, har en överenskommelse att deras produktsortiment från den 1 januari 2009 inte ska släppa ut mer än 149 gram koldioxid per kilometer i genomsnitt. Det tar vi på Toyota på allvar och därför faller en del av de större modellerna. Jag antar att andra biltillverkare redan har tagit motsvarande beslut, säger Toyotas informationschef Bengt Dahlström.
Dagens Nyheter

 

STADSJEEPAR PÅ VÄG UT – SMÅBILAR IN
Stadsjeeparna är på väg ut medan mindre, bränslesnålare bilar går en ny vår till mötes. Det är en slutsats man kan dra av biljättarnas rapporter. Bland annat flaggar General Motors, världens största biltillverkare, för en minskad produktion av stora SUVar. Orsaken är de amerikanska konsumenternas minskade aptit för de bensinslukande jättebilarna. Detta beror bland annat på stigande bränslepriser.

 

MILJARDSATSNING PÅ SVENSKT HYBRIDCENTER - MILJÖ OCH ETIK REN AFFÄRSMÄSSIGHET FÖR FORD
Volvo Personvagnar blir nytt centrum för miljöutveckling inom hela Fordkoncernen. Centret, som kommer att lokaliseras till Göteborg, ska utveckla hybridtekniken och kan ge upp till 100 nya arbetstillfällen. Svenska regeringen har beslutat om ett utvecklingsbidrag på 100 miljoner som ska gå till Göteborgsprojektet, ett bidrag som enligt Göran Persson ska ses som en startpeng. Sammanlagt tänker Volvo Personvagnar investera 10 miljarder för att sänka koldioxidutsläppen i hela sitt modellprogram. Fords högste chef, Bill Ford, träffade i augusti statsminister Göran Persson.
– Upplysta företagsledare inser att det i längden är affärsmässigt att räkna in värden som miljöanpassning och etik, sa Ford vid mötet.

 

KOSTNADER FÖR MILJÖLAGAR ÖVERSKATTAS
En studie från EU-kommissionen visar på en serie fall där kostnaderna för ny miljölagstiftning har överskattats grovt. Den vanligaste felkällan är att prognosmakarna inte kan förutsäga påverkan från ny teknik. Ett exempel är att i England beräknades elkostnaderna för rening av svaveldioxid öka med 25-30 procent, men ny teknik gjorde att ökningen stannade på runt 5 procent.
Miljörapporten Direkt

 

GENMODIFIERAT GRÄS HAR SPRITT SIG OKONTROLLERAT
Ett genmodifierat gräs, avsett för golfbanor, har spridit sig vilt. Genmodifierad krypven som tål bekämpningsmedel har utvecklats och väntar på klartecken i USA. Men gräset är på rymmen i det vilda redan innan det har blivit godkänt. Krypven är flerårig och har många vilda släktingar – två egenskaper som gör den till en mindre lämplig växt att genmodifiera.
Dagens Nyheter

 

40 PROCENTS ÖKNING AV EKOLOGISKA LIVSMEDEL
Den totala försäljningen av ekologiska livsmedel och ekologiska alkoholfria drycker inom handeln uppgår till fyra miljarder kronor. Detta är en ökning med hela 40 procent mellan 2004 och 2005. Andelen ekologiskt har ökat med en procentenhet och uppgår nu till 2,6 procent av den totala försäljningen. Den ekologiska köttförsäljningen har nästan fördubblats; ekologiska grönsaker har ökat med 77 procent.
– Hade ekologisk mat varit lika billig som annan mat hade man sålt ännu mer, säger Mikael Robertsson, miljöchef på Coop.

 

GÖS FÖRSTA MILJÖMÄRKTA INSJÖFISKEN
Det första insjöfisket i världen som miljömärkts av MSC, Marine Stewardship Council, är gösfisket i Hjälmaren. Detta innebär bland annat att minimimåttet på gösen som tas i Hjälmaren har höjts och att maskorna i näten är större för att annan fisk i mindre omfattning ska fastna i gösnäten.
Sveriges Radio

 

JAPANS BILAR SKA DRIVAS PÅ FÖRNYBART
Om fem år ska 40 procent av Japans bilar gå på biobränsle. Detta för att minska klimatpåverkan och beroendet av utländsk olja. För att nå målet ska bland annat ett projekt för etanolproduktion startas.
Herald Sun

 

BOLAGEN BLANDAR FEM PROCENT RME I DIESEL
Bensinbolagen Preem, OK Q8 och Statoil har börjat blanda in fem procent rapsmetylester, RME, i sin diesel. De minskade utsläppen, bara från Statoil, motsvarar utsläppen från 40 000 genomsnittliga personbilar.

 

NYA BILFÖRARE MÅSTE KÖRA MILJÖANPASSAT
Vägverket införde sparsam körning som moment i kursplanen för förarutbildningen i våras och till hösten införs det i slutprovet. Sparsam körning handlar enligt Vägverket inte bara om miljöanpassad körning, utan också om trafiksäkerhet och ekonomisk körning.
Sveriges Radio

 

KLIMATFRÅGAN OROAR FOLKET
Svenskarna önskar en målmedveten klimatpolitik. Det visar en Sifo-undersökning som Tällberg Foundation låtit göra. Undersökningen visar på en mycket hög medvetenhet om klimatfrågorna. 99 procent säger sig ha kännedom om växthuseffekten. 80 procent har uppfattningen att klimatförändringens effekter blir allvarliga och 64 procent tror att de blir påverkade där de bor.
Svenska Dagbladet

 

OLJEKOMMISSIONEN PRESENTERADE SIN SLUTRAPPORT
”Kommissionen mot oljeberoende” presenterade sin slutrapport i slutet av juni. Kommissionen har arbetat för att Sverige till år 2020 ska nå följande mål:
- Energieffektivisering av hela samhället med minst 20 procent.
- 40-50 procent mindre bensin och diesel i vägtransporterna.
- 25-40 procent mindre olja i industrin.
- Ingen olja i uppvärmningen av bostäder och lokaler.
Några konkreta förslag för att nå målen är:
- Lågenergihus med liten eller ingen extern värmetillförsel skulle kunna vara minst 75 procent av all nybyggnation år 2020.
- Arbetsgivare får möjlighet att erbjuda anställda gratis kollektivtrafik utan sociala avgifter och förmånsbeskattning.
- Bränsleeffektivitet bör vara ett viktigt krav när det gäller miljöklassning.
- Transporterna ska styras mot energieffektiva kombinationer mellan väg, järnväg och sjöfart.

 

BRITTISKA MYNDIGHETER SKA BLI KLIMATNEUTRALA
Storbritanniens premiärminister Tony Blair har utlovat att det brittiska regeringskansliet och de centrala myndigheterna ska bli klimatneutrala till 2012. Utsläppen av klimatpåverkande koldioxid beräknas därigenom minska med omkring 2,9 miljoner ton per år, motsvarande hela det svenska kortsiktiga klimatmålet.
Klimataktuellt

 

IKEA MILJARDSATSAR PÅ FÖRNYBAR ENERGI
Ikea planerar miljardinvesteringar i förnybar energi. Målet är att möbeljättens varuhus ska bli helt oberoende av fossila bränslen som bidrar till växthuseffekten. – Det är väl använda pengar. Vi minskar ju inköpen av allt dyrare fossila bränslen. Förhoppningsvis uppfattas det också som positivt bland kunderna, säger Anders Dahlvig, vd för Ikea.
Dagens Industri

 

TETRA PAK SPARAR MED KLIMATSATSNING
De totala utsläppen av koldioxid från Tetra Paks fabriker ska minska med 10 procent till 2010 jämfört med 2005, oavsett företagets tillväxt. Företaget är inne i en expansiv period, så det kommer krävas en ordentlig reducering för att nå målet.
– I praktiken innebär det att nästan en tredjedel av de utsläpp vi skulle ha haft 2010 måste bort, säger Lars Lundahl, koncernens miljöspecialist. Minskningarna ska ske dels genom effektiviseringar och dels genom att företaget går över till att köpa in grön el. På en fråga om det kommer att bli dyrt svarar Lundahl:
– Nej, i slutändan sparar vi pengar.
Dagens Miljö

 

TILLTAGANDE VATTENBRIST I I-LÄNDER
Enligt FN är det idag mer än en miljard människor i världen som saknar tillgång till rent vatten. Problemet förknippas framför allt med de fattiga länderna. Men också i rika industriländer ser man nu tilltagande problem med vattenstress, till exempel i Sidney och i Texas. År 2050 förutspås två tredjedelar av värdens befolkning lida av vattenbrist, enligt en rapport från Världsnaturfonden.

 

VÄRLDSBANKEN SKA BLI GRÖNARE
Världsbanken har länge utsatts för kritik för bristande miljöhänsyn i sin utlåning till projekt i utvecklingsländer. Genom att slå samman bankens enheter för infrastruktur och miljö till en enhet för hållbar utveckling kommer miljöfrågorna nu bli ”mainstream” i bankens politik, förklarar chefen, förre USA-ministern Paul Wolfowitz.
m-plus

 

VARMARE KLIMAT HOTAR KRAFTPRODUKTION
Sommarens värme i Europa drev upp energianvändningen samtidigt som flera kraftverk tvingades dra ned produktionen. Kärnkraftverken har visat sig mycket sårbara. Flera anläggningar i Frankrike och Tyskland tvingades dra ned på produktionen eftersom vattnet som skulle kyla reaktorerna var för varmt, skriver Reuters.
Vattenkraftverken drabbas också. I Sverige och Norge är magasinen omkring 60 procent av genomsnittlig nivå. I Alperna hålls vattenkraften i gång enbart på grund av att glaciärerna smälter snabbt, vilket torde vara en klen tröst.
m-plus

 

KORTSLUTNING I FORSMARK– OLIKA UPPGIFTER OM HUR ALLVARLIG INCIDENTEN VAR
Den 25 juli inträffade en kortslutning i ett ställverk utanför reaktorn Forsmark 1. Säkerhetssystemet snabbstoppade då reaktorn. Två av de fyra dieselgeneratorer som ska starta automatiskt och förse reaktorn med reservkraft fungerade inte. Efter 20 minuter startades generatorerna manuellt. Under incidenten slogs utrymningslarmet ut, och delar av säkerhetssystemet och signaler i kontrollrummet. Ytterligare tre reaktorer stoppades av säkerhetsskäl eftersom de har liknande komponenter inbyggda i sina säkerhetssystem som de som fallerade i Forsmark 1. SKI, Statens kärnkraftinspektion, utreder händelsen och efter det kommer besked om och när de fyra reaktorerna får grönt ljus att starta igen.
Länsstyrelsen i Uppsala har varit starkt kritiska till att de inte informerades om tillbudet förrän efter ett dygn, något som normalt ska ingå i rutinerna.
Uppgifterna om hur allvarlig inci! denten var varierar och har kompletterats efter hand.
Biträdande informationschef på Forsmark, Anders Markgren, sa kort efter stoppet att reaktorsäkerheten inte var hotad.
– Den allvarligaste kärnkraftsincidenten sedan Tjernobyl och Harrisburg. Så summerade Lars Olov Höglund, före detta konstruktionschef på Forsmark, snabbstoppet. Närmare en härdsmälta kommer man inte säger han.
Både SKI och Forsmark tillbakavisar kritiken om att det fanns risk för härdsmälta. SKI bedömer dock händelsen som ”mycket allvarlig”.
Efter att nya uppgifter framkommit i en rapport som Forsmark presenterade för SKI i slutet av augusti menar Björn Karlsson, ordförande i SKIs rådgivande nämnd för reaktorsäkerhet, att de nya uppgifter som framkommit gör incidenten till den allvarligaste i ett svenskt kärnkraftverk.
Olyckan kunde ha förebyggts, skriver Svenska Dagbladet. Redan 1993 inträffade ett liknande fel i Filipsburg i Tyskland. Vanligtvis rapporterar det berörda kärnkraftverket ! till myndigheter i landet som i sin tur ska rapportera det vid! are inte rnationellt, något som inte gjorts i det här fallet.
Miljömagasinet rapporterar att Forsmark bara var sju minuter från härdsmälta. Tidningen rapporterar också om kraftiga reaktioner från Tyskland:
– Den svåra händelsen i Sverige som skulle ha kunnat ödelägga stora delar av Sverige och även radioaktivt nedsmittat Tyskland har visat oss igen att atomtekniken är en riskteknologi som inte låter sig behärskas i längden, säger Bärbel Höhn från den gröna parlamentsgruppen.

_________________________________________________________________________________

EKOSOFIAS ÖPPNA SEMINARIER

Att prata och skriva om miljö, Stockholm - 21 september 2006

Grundläggande miljöseminarium, Göteborg - 5 oktober 2006