KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS PRISLAPP: 51 000 000 000 000 KRONOR
Katastrofala översvämningar, svår torka, hundratals miljoner flyktingar och en världsekonomisk kollaps jämförbar med ett världskrig eller depressionen på 1930-talet. Detta är vad som väntar oss om vi inte gör något åt klimatförändringarna, enligt en brittisk rapport. Den är beställd av den brittiska regeringen och Nicholas Stern, tidigare chefsekonom på Världsbanken, har gjort utredningen.
- Det här är en väckarklocka för alla världens länder, säger premiärminister Tony Blair.
   Stern beräknar att kostnaderna för klimatförändringarna, om inte världens länder tar krafttag redan nu, kan bli 51 biljoner kronor 2050. Positivt är att Stern uppskattar kostnaden för att minska utsläppen till betydligt mindre summor. Runt en procent av alla länders BNP, skulle det kosta att avvärja klimathotet, om insatserna görs nu.

 

AUSTRALIEN BYGGER VÄRLDENS STÖRSTA SOLENERGIANLÄGGNING
Australien är en av världens största kolexportörer, får en stor del av sin egen energi från kol och har hittills vägrat att skriva på Kyotoprotokollet. Nu har den värsta torkan på 1000 år fått den australiska regeringen att tänka om och att starta en stor kampanj mot klimatförändringarna. Den har även börjat stödja alternativa energikällor. Bland annat ska världens största solenergianläggning byggas, till en kostnad av 2,3 miljarder kronor.

 

BÖRSJÄTTAR LÄGGER 5 MILJARDER PÅ VINDKRAFT
Börsbolagen Boliden, Holmen och SCA ska tillsammans med en rad andra industriföretag investera 4-5 miljarder kronor i omkring 150 vindkraftverk. Rekordinvesteringen görs för att minska det växande hotet från höjda elpriser.
- Vårt mål är att inom fem år ha en årlig vindkraftsproduktion på 1 TWh, säger Anders Lyberg, vd för industrins nya vindkraftföretag Vindin. Det blir i så fall Sveriges hittills största vindkraftsinvestering.
Dagens Industri

 

BYGGNADERS OLJEBEROENDE MINSKADE MED EN TREDJEDEL FÖRRA ÅRET
Höga olje- och elpriser har skyndat på en övergång från olja och el till värmepumpar och biobränsle bland husägare. Redan mellan 2004 och 2005 minskade användningen av olja till uppvärmning och varmvatten med 32 procent, visar Statistiska Centralbyråns statistik.
Svenska Dagbladet

 

MATFISKEN UTROTAD OM 40 ÅR
Världens alla viktiga matfiskar kommer att vara slut om 40 år. Anledningen är att den biologiska mångfalden i haven minskar snabbt, enligt en studie som publicerats i Science.
- Biologisk mångfald är grunden för vår välfärd. Det är inte bara fråga om att bevara några hotade arter som delfiner eller valar som vi tycker är fina, säger professor Carl Folke, föreståndare för centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms Universitet. Mångfalden sprider riskerna och skapar buffert inför förändringar.
Dagens Nyheter

 

BESTÄLLNING AV 3 000 ETANOLFORDON SKA GE NYA BILMODELLER
Stockholms Stad genomför en gemensam nationell upphandling av etanoldrivna transportfordon. Företag och organisationer har visat sig vilja köpa mer än 3 000 fordon. Detta förväntas leda till nya etanoltransportfordon på den svenska marknaden nästa år. Storsäljaren bland miljöbilarna, Ford Focus, introducerades precis på detta sätt sedan Stockholms Stad initierat en teknikupphandling av etanoldrivna personbilar.
Miljöbilar i Stockholm

 

HÄLFTEN AV ALLA NYA BILAR I USA ETANOLDRIVNA OM FEM ÅR?
Cheferna för de tre amerikanska biljättarna General Motors, Ford och Chrysler har haft ett möte med George W Bush med anledning av bilindustrins kris. Bildirektörerna lovade att hälften av alla nyproducerade bilar ska kunna drivas med etanol om fem år om Vita huset ser till att det finns tillräckligt med etanolmackar.

 

DATORFÖRETAG INVESTERAR MILJARDBELOPP FÖR ATT SPARA ENERGI
Enligt Sun Microsystems orsakar energin som driver världens datorhallar utsläpp av närmare 200 miljoner ton koldioxid per år, vilket är mer än vad alla bilar i Kina släpper ut. Sun kommer därför att investera över 2 miljarder dollar i forskning kring de områden som ska göra datorer, servrar och datorhallar mindre energikrävande. Resultatet kommer inte bara minska energianvändningen och därmed hejda klimatförändringarna, utan även göra att företaget kan spara pengar. Även dator- och skrivartillverkaren HP arbetar med energifrågorna. De ska minska både sin egen energianvändning och utveckla energieffektivare produkter, i samarbete med Världsnaturfonden, WWF.

 

FRUKTSALTER ALTERNATIV TILL BROMERAT FLAMSKYDD
Bromerade flamskyddsmedel ger allvarliga skador på både människor och miljö. På IFP Research letar man alternativ. Ett ersättningsmedel som främst består av fruktsalter kan bli framtidens flamhämmande medel. Om detta ska bli verklighet krävs det att substitutionsprincipen börjar användas även för bromerade flamskyddsmedel. Flera av de bromerade flamskyddsmedlen är dock redan förbjudna och fler är på väg att bli det.
- Om tio till femton år tror jag att de traditionella, farliga flamskyddsmedlen kommer vara ute ur bilden, siar Stefan Posner, projektledare på IFP Research.
miljö&utveckling

 

MILJÖGIFTER KAN ORSAKA UTVECKLINGSSTÖRNINGAR
Välkända miljögifter som finns i till exempel lösningsmedel och bekämpningsmedel har en förödande effekt på hjärnans utveckling hos foster och små barn. Forskarna bakom rönen, som publicerats i medicintidskriften The Lancet, vill se gränsvärden för hur vissa kemikalier får användas under graviditet och tidiga barnår. Idag testas industrikemikaliers hjärnskadande effekter inte utan det är fritt fram att använda dem tills en risk är bevisad. Dagens Nyheter publicerar forskarnas lista på kemikalier som kan orsaka hjärnskador.

 

REINFELDT LYFTER FRAM KLIMATFRÅGAN
Klimatfrågan är en ödesfråga för regeringen vid sidan av jobben, anser statsminister Reinfeldt. Han tar nu upp tråden där Göran Persson slutade och plockar fram förslagen från föregångarens Oljekommission. Förslagen om att minska Sveriges oljeberoende fram till 2020 ska nu skickas ut på remiss.
Svenska Dagbladet

 

EN GRAD VARMARE DE SENASTE 15 ÅREN
Det har blivit varmare i Sverige de senaste 15 åren. Enligt SMHI är ökningen för årsgenomsnittet under perioden 1991-2005 knappt en grad för hela landet, jämfört med perioden 1961-1990. Mätperioden är bara hälften så lång som standardnormalperioden, men Hans Alexandersson, meteorolog på SMHI är ändå tämligen säker på sin sak:
- Nu tycker jag att man kan stryka argumentet att vi måste avvakta lite. Man ser förändringarna lokalt i Sverige och man ser det i de globala serierna.

 

ÖVERSVÄMNING FÖR 14 MILJARDER KRONOR
Riskerna för översvämningar i Mälaren och Vänern är stora och kommer att öka på grund av klimatförändringarna, säger en utredning som klimat- och sårbarhetsutredningen har presenterat. Den har tittat på 100-årsnivåer, dvs den nivå som kan förväntas återkomma en gång per sekel. Vid en 100-årsnivå i Mälaren beräknas kostnaderna bli minst 4 miljarder. Industri, avlopp och vatten skulle påverkas kraftigt och all södergående järnvägstrafik från Stockholm skulle kunna stoppas. Vänern drabbas också hårt, bland annat på grund av att 2,7 miljoner kvadratmeter byggnadsyta skulle sättas under vatten. De centrala delarna av Karlstad och Lidköping skulle till exempel översvämmas. Sammantaget beräknas skadekostnaderna till 10 miljarder för en 100-årsnivå i Vänern. Med ett förändrat klimat kan dagens 100-årsnivå förväntas inträffa vart tjugonde år.

 

FÖRSTA KOLDIOXIDSKATTEN I USA
I Boulder, Colorado i USA, har kommuninvånarna röstat igenom en skatt på koldioxid för att motverka klimatförändringarna. Det är första gången en koldioxidskatt införs i USA, rapporterar Reuters och Planet Ark.

 

ANNAN: "KLIMATFÖRÄNDRINGARNA OCH KRIG - LIKA VIKTIGT ATT MOTVERKA"
Vid sitt sista tal som FNs generalsekreterare manade Kofi Annan till handling mot klimatförändringarna.
- Världens ledare måste satsa lika hårt på att motverka jordens klimatförändringar som de nu gör på krig och på att bekämpa spridning av massförstörelsevapen, krävde Annan när han invigde FNs stora klimatkonferens i Nairobi, Kenya. Han gick hårt åt den snabbt krympande skara politiker och forskare som fortfarande förnekar problemets allvar. Han sade att de är helt ur takt med tiden och saknar argument.
Göteborgs-Posten

 

INTERFOOD SATSAR PÅ EKOLOGISKT TEMA
Måltidsmässan Interfood satsar på ekologiskt tema till nästa mässa.
- Måltidsbranschen står inför stora förändringar och de företag som satsar på ekologiska livsmedel kommer att ha stora konkurrensfördelar i framtiden, säger Peter Berggren, ansvarig för Interfood.
Mässans Tidning

 

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA HÖGST PÅ MEDIAS AGENDA
Miljöproblem hamnar allt högre upp på medias agenda. Allra mest ökar intresset för klimatförändringar. Mellan 2003 och 2006 har antalet artiklar om området ökat med drygt 1 000 procent. Andra områden som ökat mycket är algblomning, ozonlagret, övergödning och miljögifter.
Agent25