EU-LEDARNA ENADES OM KLIMATAVTAL
Under EU-toppmötet i Bryssel i mitten av december lyckades unionens stats- och regeringschefer enas om ett paket för att sänka EU:s koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020. Detta ska bland annat ske genom att 20 procent av unionens energi ska komma från förnyelsebara källor år 2020. Toppmötet ställde sig även bakom att EU ska öka på sitt utsläppsminskningsmål från 20 procent till 30 procent om ett globalt klimatavtal nås i Köpenhamn nästa år. Ett villkor är att andra i-länder gör jämförbara åtaganden. Även EU-parlamentet har, med klar majoritet, godkänt paketet.
Avtalet har dock redan fått kritik av miljörörelsen, främst för att fler utsläppsrätter än planerat kommer att skänkas ut istället för att auktioneras.


FN-MÖTET I POLEN SKÖT DE FLESTA BESLUTEN PÅ FRAMTIDEN
En överenskommelse om arbetsordningen till nästa klimatmöte och ett klargörande om hur de fattigaste utvecklingsländerna ska få pengar till att anpassa sig till klimatförändringen var de viktigaste av de beslut som togs i Poznan. Utöver detta sköts de flesta frågor på framtiden. Ett viktigt skäl till svårigheterna att ta beslut är osäkerheten kring USA:s framtida roll i klimatförhandlingarna.
Dagens Nyheter


UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER 25 PROCENT HÖGRE NÄR MAN UTGÅR FRÅN KONSUMTIONEN
Sveriges utsläpp av växthusgaser är 25 procent högre när man utgår från konsumtionens samlade klimatpåverkan, än då man enbart ser till de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Varje svensk orsakar i genomsnitt utsläpp av 10 ton växthusgaser. Utsläppen från den svenska konsumtionen behöver halveras till år 2020 om Sverige ska ta sin del av ansvaret för de globala utsläppsreduktioner som krävs. Det framgår av en ny rapport från Naturvårdsverket.


KLIMATKRAV FRÅN RELIGIÖSA LEDARE
Den rika världen måste genomföra kraftiga och snabba minskningar av koldioxidutsläppen. Det kravet kom från ett trettiotal religiösa ledare från olika religioner som samlades till ett stort klimatmöte i Uppsala i slutet av november. Deltagare på klimatmötet Interfaith Climate Summit sammanställde ett manifest där de bland annat föreslår ett bindande avgiftssystem för utsläpp. Kostnaden för utsläppen ska stå i proportion till möjligheten att betala.


EU FASAR UT GLÖDLAMPORNA
Nu fasas glödlamporna ut inom EU och el-besparingen blir 2 TWh, eller 10 procent av användningen av hushållsel i Sverige. Inom hela EU är besparingen cirka 40 TWh. Det är resultatet av ekodesignkommitténs beslut nyligen. Fullt genomfört kommer åtgärden att halvera användningen av el för hembelysning i Sverige.


EON BYGGER BIOGASANLÄGGNING I SKÅNE
Världens tredje största biogasanläggning ska byggas i skånska Jordberga. Det är energijätten Eon som tillsammans med Skånska Biobränslebolaget ska producera 350 GWh biogas per år av sockerbetor och majs. De 350 GWh biogas ska uppgraderas till naturgaskvalitet och sedan föras in på gasnätet. Produktionen motsvarar omkring 35 miljoner liter bensin och täcker de behov som Skånetrafiken kommer att ha om åtta till nio år, då all trafik är tänkt att gå på biogas.
Ny teknik


FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN STÄLLER KLIMATKRAV
Vid FN:s klimatmöte i Poznan ville också försäkringsbranschen ha ett ord med i laget när det gällde hur man ska hantera riskerna med klimatförändringar. Förra året bildades en sammanslutning av stora försäkringsbolag, som kallas Climate Wise och som nu omfattar 42 stora bolag. Dessa säger sig representera 60 procent av försäkringsbranschen och de ställer nu krav på att det ska finnas anpassningsprogram, som beslutas av ländernas regeringar för att man ska kunna bevilja försäkringar. Man måste inrätta regler för hur nära man får bygga vid vatten som kan översvämmas eller att man tillämpar en byggteknik, som är motståndskraftig, enligt Climate Wise.
SR Ekot


”BYT MOTIV FÖR ATT INVESTERA GRÖNT”
Svenska institutioners främsta motiv för miljö- och etikhänsyn i investeringsprocessen är att undvika negativ publicitet. Motiv som att minska risken i investeringarna, öka avkastningen, bli mer långsiktig och bidra till en hållbar utveckling ligger längre ned på listan. Erfarenheten visar dock att ansvarsfulla företag ofta ger en säkrare avkastning, då de bättre hanterar olika risker som till exempel hårdare miljökrav, negativ publicitet eller räntehöjningar. Det är hög tid för svenska företag att inse detta, skriver företrädare för organisationen Sveriges forum för hållbara investeringar i Dagens Industri.


MILKO BÄST I EUROPA
Det svenska mejeriföretaget Milko har belönats med EMAS Awards av EU-kommissionen för sitt arbete med att sänka de egna koldioxidutsläppen. År 2006 satte företaget upp mål för att minska sina koldioxidutsläpp med 25 % under en tioårsperiod. Mer än 30 % av detta mål har uppnåtts under de senaste två åren. Bland annat har man lyckats reducera sina utsläpp genom att använda alternativa energikällor som biogas.


FEMTEDEL BIOPLAST HOS TOYOTA
Toyota tänker i framtiden ersätta delar av plasten i företagets bilar med bioplast. Målet har satts till 20 procent, räknat i vikt, till 2015. Den japanska biltillverkaren började med bioplast i bland annat luckan till reservdäcket och golvmattor för fem år sedan. Sedan dess har dock inte mycket hänt. Men genombrott i värme- och stryktålighet gör att företaget nu sneglar på olika typer av bioplaster för att uppnå målen om minskade koldioxidutsläpp.
Recyclingnet.se


RENARE LUFT MED FÄRRE DUBBDÄCK
Nya forskningsresultat från SMHI visar hur luftkvaliteten i svenska tätorter kan förbättras vid minskad dubbdäcksanvändning. Idag överskrids EU:s miljökrav på många håll när det gäller inandningsbara partiklar i luften. Dubbdäck sliter kraftigt på vägbanornas ytskikt och orsakar att inandningsbara partiklar virvlas upp i luften. SMHI:s nya forskningsresultat visar att partikelhalterna i luften minskar betydligt om andelen dubbdäck reduceras. Beräkningar visar att miljökraven kan mötas vid 40 - 100 % lägre dubbdäcksanvändning jämfört med dagens. I en annan undersökning, från Vägverket, kan man också läsa att andelen svenskar som kan tänka sig att köra dubbfritt har ökat de senaste åren. I Göteborg kan numera hälften av bilförarna tänka sig att köra dubbfritt. Motsvarande siffra för Stockholm är 38 procent.


SVERIGE HAR HÖGST ANDEL FÖRNYBAR ENERGI I EU
Sverige har den högsta andelen förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning, i hela EU och befinner sig bland de fyra länder som har ökat sin andel mest under perioden 2000 till 2005. År 1990 var Sveriges andel förnybar energi 33,9 procent och har sedan dess ökat för att år 2007 vara 43,9 procent. Att Sveriges andel är betydligt högre än i andra länder beror inte enbart på den goda tillgången på biomassa och vattenkraft utan också på att en aktiv energipolitik har förts. Detta kan man läsa i en ny rapport från Energimyndigheten.


SVERIGE TAR TÄTEN MOT NYTT DRIVMEDEL
Nyligen fick utvecklarna av framtidsbränslet DME Vägverkets miljöpris för 2008. Och framtiden är nära, 2010 inleds ett svenskt fältprov med 14 Volvolastbilar. Miljöpriset gick till Energitekniskt centrum och Chemrec, båda i Piteå, för deras arbete med att vidareförädla svartlut, en biprodukt vid massaframställning.
– En mycket lovande process som gör det möjligt att framställa fossilfria drivmedel, sammanfattade vägverket generaldirektör Ingemar Skogö när han delade ut priset. DME, dimetyleter, framställd från biomassa (som svartluten) har hög energieffektivitet och ger sotfri förbränning, vilket i sin tur innebär mycket låga utsläpp.
Svenska Dagbladet


FÄRRE TILLSATSER I ÅRETS JULSKINKOR
Årets julskinkor innehåller mindre tillsatser än tidigare år. I fjol såldes det julskinkor som innehöll upp till sex tillsatser, däribland polysfosfater, ett stabiliseringsmedel som binder vatten, och smakförstärkaren glutamat. Den efterföljande debatten visade tydligt att svenska folket vill att skinkan ska bestå av griskött och inte så mycket mer. Detta skriver Lantbrukets Affärstidning. Ekoweb rapporterar också att Scan har ökat sin produktion av ekologisk skinka med 30 procent jämfört med i fjol. Totalt sett utgör den ekologiska skinkan dock endast två procent av Scans totala julskinkeproduktion.