Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
MARS 2011 - NITTONDE ÅRGÅNGEN

SMÄLTIS TROS GE KALL VINTER
Nordeuropas senaste två iskalla vintrar kan ha ett samband med Arktis smältande havsisar. Det är i så fall en oväntad effekt av den globala uppvärmningen. Men mer forskning behövs för att pröva om teorin stämmer.
Det är andra året i rad som vinterkylan håller ett järngrepp över Norden. Samtidigt hör både 2009 och 2010 till de varmaste åren globalt sedan mätningarna började i mitten av 1800-talet. Och allra störst är uppvärmningen i Arktis. Nu visar forskningsrapporter att kylan hos oss kan ha ett samband med att havsisen i Arktis smälter så dramatiskt under sommarmånaderna. Det är väl dokumenterat att större arealer smälter undan än tidigare. Åtta av de tio största avsmältningarna har inträffat de senaste tio åren.
När så mycket av den vita isen smälter reflekteras inte solens värmande strålar i samma omfattning. I stället lagras värmen i Ishavet. På hösten frigörs den värmen tillbaka till atmosfären igen, där temperaturerna också har varit onormalt höga.
Varmare luft över Arktis innebär att temperaturskillnaden mellan Nordpolen och ekvatorn minskar. Det leder till att vindsystem med kalla vindar från norr dominerar över varmare och regnigare vädersystem västerifrån.
Paradoxalt nog skulle alltså den kraftiga uppvärmningen av luften över Arktis leda till fler kalla vintrar över Nordeuropa, Island och nordöstra USA.
Det är en rimlig hypotes, anser Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.
Svenska Dagbladet

FN: DÄRFÖR HOTAR BIDÖDEN VÄRLDENS MATPRODUKTION
En ny rapport från FN:s miljöprogram, UNEP, varnar för den ökade dödligheten bland världens bin. På sina håll har så mycket som 85 procent av lokala populationer försvunnit. Görs ingenting på global nivå riskeras i längden människans matproduktion. Enligt rapporten kommer så mycket som 90 procent av all världens mat från inte mer än 100 olika sorters grödor. 70 av dessa pollineras av bin. 
- Människan har under detta århundrade fabricerat illusionen av att det teknologiska kunnandet gjort den oberoende av naturen. Bin visar tydligt på en annan verklighet, att i en värld med nära sju miljarder människor, så är vi mer, inte mindre, beroende av naturens tjänster, säger UNEP:s chef, Achim Steiner.
Ett dussintal faktorer sägs ha spelat avgörande betydelse för den massiva bidöden, allt från luftföroreningar och insektsgifter till parasiter och förlust av en lång rad växtarter som bina är beroende av. 
Miljöaktuellt

MÅNGA REAKTORER LIGGER I JORDBÄVNINGSZONER
I Japan ökar vreden mot den hårda satsningen på kärnkraft trots att landet löper så stor risk att drabbas av jordbävningar. Enligt IAEA ligger 20 procent av världens kärnkraftsreaktorer i dag i känsliga jordbävningszoner och nu ökar debatten om riskerna.
– Den kärnkraftskatastrof som enligt förespråkarna i Japan aldrig kunde hända håller nu på att göra det. Detta till följd av en jordbävning som de inte heller sade skulle kunna inträffa, säger den kärnkraftskritiska lobbyorganisationen Citizens’ Nuclear Information Center i Tokyo i ett uttalande.
Svenska Dagbladet

HÄRDSMÄLTA VAR NÄRA 2006
Risken för härdsmälta vid kärnkraftverket i Forsmark var under flera år 790 gånger större än vad man tidigare hade trott. Vid incidenten 2006 slogs mer än tolv olika säkerhetssystem ut, de flesta av ett enda fel. Efter incidenten höll Statens Kärnkraftinspektion, OECD/NEA och IAEA en konferens om elförsörjningssystem. Ny Teknik har tagit del av presentationerna, som trots sitt uppseendeväckande innehåll förblivit okända utanför en liten krets av experter.
Det som hotade var en reaktor utan elförsörjning, precis som nyligen i Fukushima.
Efter händelsen stängdes Forsmark under en period för att man skulle kunna rätta till de upptäckta bristerna.
Ny Teknik har sökt Vattenfall och Forsmarks ledning för en kommentar, men de har avböjt med hänvisning till tidsbrist.
Ny teknik

MILJÖKRITIK MOT SLUTFÖRVARSANSÖKAN
Efter 30 års planering är ansökan klar om att få bygga ett slutförvar för radioaktivt avfall i Forsmark. Under mars lämnades den till berörda myndigheter, trots forskar- och miljökritik mot metoden.
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) bygger sin slutförvarsansökan på den så kallade KBS-3-metoden. Det innebär att det utbrända kärnbränslet placeras i kopparkapslar som bäddas in i bentonitlera och deponeras 500 meter ner i urberget.
Men metoden kritiseras av miljörörelsen. I en rapport som presenterades dagen innan slutförsvarsansökan lämnades in pekar de på brister i SKB:s forskning de senaste 30 åren. De hävdar att ytterligare tio års forskning krävs för att nå ett bra resultat, framför allt om vilken metall kapslarna ska ha och om alternativet djupa borrhål.
De hänvisar också till KTH-forskare som hävdat att koppar kan korrodera även i en syrefri miljö och ske betydligt snabbare än väntat.
Dagens Nyheter

NU ÄR DET FLER SOM VILL AVVECKLA KÄRNKRAFTEN
Kärnkraftsopinionen i Sverige har svängt kraftigt efter reaktorhaverierna i Japan som följde på jordbävningen och tsunamin. En mätning som Synovate gjort för DN:s räkning visar att antalet som vill avveckla kärnkraften har mer än fördubblats – från 15 procent till 36 procent.
Nästan hälften av de tillfrågade kunde för två år sedan tänka sig en utbyggnad av kärnkraften i Sverige. I dag är det endast 21 procent av de tillfrågade som förespråkar en utbyggnad. Samtidigt ökar antalet personer som vill avveckla kärnkraften lika markant.
Lika många som vill avveckla – 36 procent – vill behålla kärnkraften som den är i dag, vilket är något fler än vid mätningen 2008.
Dagens Nyheter

MÖJLIGT LÄGGA NER TYSK KÄRNKRAFT REDAN 2020
I Tyskland har motståndet mot kärnkraft alltid varit starkt men i och med katastrofen i Japan har frågan om kärnkraftens vara eller icke vara på nytt lyfts upp på den politiska dagordningen. Och enligt en färsk studie är det tekniskt möjligt att utan alltför stora ansträngningar redan till år 2020 helt lägga ner landets 17 reaktorer, utan att koldioxidutsläppen skulle öka.
– För att stänga av kärnkraften krävs i princip bara att vi fortsätter med utbyggnaden av förnyelsebar energi i samma takt som vi redan har, säger Dr Joachim Nitsch, en av studiens författare.
Joachim Nitsch förklarar att den här utredningen, som alltså tagits fram på uppdrag av Tysklands miljöministerium, gömdes undan, eftersom den inte passade in i regeringens planer på att förlänga kärnkraftverkens driftstider med upp till 14 år. Men i och med katastrofen i Japan har den nu lyfts fram i debatten.
SR Ekot

FISKARE FÖRBJUDS DUMPA FÅNGST
Snart kan det bli helt förbjudet för fiskare att göra sig av med oönskade fångster genom att dumpa dem i havet.
Omkring 70 procent av alla plattfiskar som fångas i Europa slängs tillbaka ut i havet direkt från fiskebåtarna. För vitfisk, som torsk och kolja, är siffran närmare 50 procent, enligt EU-kommissionen. Bara i Nordsjön kan det handla om uppemot en miljon ton fisk som varje år kastas över relingen.
Dagens regler förbjuder fiskebåtar att landa fångst som överskrider kvoten. Ibland innehåller fångsten arter som fiskaren inte har någon kvot alls för – då måste den också slängas överbord.
I dag räknar forskarna med att över 70 procent av fiskebestånden inom unionen är överfiskade.
Dagens Nyheter

OLJEBORRNING I MEXIKANSKA GOLFEN IGEN
USA:s myndigheter har godkänt den första djuphavsborrningen efter olja i Mexikanska golfen sedan det stora oljeläckaget från källan vid BP:s havererade oljerigg.
Det tillfälliga stopp som infördes efter den värsta oljekatastrofen i USA:s historia hävdes i oktober. Pressen på att börja borra igen har ökat med de stigande oljepriserna. Det var den 20 april i fjol som BP:s oljerigg Deepwater Horizon exploderade.
SR Ekot

SKOGSBOLAG SÄMRE PÅ MILJÖHÄNSYN
Trots att de stora FSC-certifierade skogsägarna lovar ett hållbart skogsbruk,
visar statistik från Skogsstyrelsen att vart tredje hygge inte ens når upp till lagstiftningens krav på miljöhänsyn.
Naturskyddsföreningen, som hoppat av svenska FSC i protest, anser att konsumenterna blir lurade.
- Branschen har haft väldigt gott om tid att anpassa sig till kraven inom FSC och att inte ens lagens krav uppnås i 30 procent av fallen är skandal, säger Malin Sahlin på Naturskyddsföreningen.
ATL

MQ FÄLLD FÖR VILSELEDANDE MILJÖPÅSTÅENDE
Reklamombudsmannens opinionsnämnd fäller MQ för vilseledande miljöpåstående i en reklamkampanj, efter en anmälan från Sveriges Konsumenter och privatpersoner.
Det var under november månad som Sveriges Konsumenter reagerade på en reklamkampanj för klädkedjan MQ. I affischerna och på företagets webbplats kunde man hitta budskapet "More quality makes your wardrobe, money and planet last longer". Sveriges Konsumenter ansåg det vara vilseledande då det inte finns några bevis för att märkeskläder generellt sett skulle vara av bättre kvalitet än andra kläder. I MQ:s fall fanns inga sådana bevis heller att finna. I och med att företaget försöker framställa sig som bättre ur miljösynpunkt än vad det i själva verket är ansåg man det vara ett typiskt fall av "greenwash". Reklamombudsmannens opinionsnämnd fäller den aktuella reklamen med uttalandet:
"Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklampåståendet är vilseledande och ett vilseledande miljöpåstående. Den strider därmed mot artiklarna 5 och E1 i Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation."
Sveriges Konsumenter

VINDKRAFT INTE BARA FÖR SEGELBÅTAR
Det är dags att tänka nytt vad gäller handelsflottans fartyg. En av de mer innovativa och lovande lösningarna, som kommer från SkySails GmBH, bygger på framtida vindkraftsdrift av stora fartyg. Drivningen kommer från en enorm drake, 320 kvadratmeter stor som hänger mellan 100 och 400 meter uppe i luften. Den ska kunna driva ett fartyg om över 25 000 ton. Draken är fastsatt vid fartyget med hjälp av linor, och ett automatiserat datasystem ser till att draken är placerad på effektivast möjliga sätt.
Metoden kan, om den håller vad den lovar, reducera utsläppen från fartyget med upp till 35 procent.
SkySails är inte ensamma om att leta lösningar för mer miljöanpassad drift av världens handelsfartyg. Solceller och vinddrivna fartygslösningar är under utveckling av Eco Marine Power. Bland annat prövas möjligheten att sätta solpaneler på tank- och bulkfartyg. Dessa förväntas testas i en större skala under 2012. Kryssningsrederiet Viking Line är inne på samma linje för sina kommande generationers kryssningsfartyg. De satsar både på segel fastsatta på själva fartyget och på solcellspaneler.
Båtsidan.com

BÄTTRE SOPSORTERING MED KILOTAXA
Viktbaserad avfallstaxa minskade förra året avfallet i Askim med 14 procent mot året innan och utsorteringen av matavfall ökade med 32 procent. Det konstaterar Göteborgs Stad i sin årsredovisning. I år och nästa år ska successivt hela Göteborg börja betala per kilo hämtade sopor.
SR P4 Göteborg

ANGELÄGET OCH TÄNKVÄRT OM FÖRNEKELSE
Outtröttligt, pedagogiskt och ständigt uppdaterat driver duon Johan Rockström – Anders Wikman på i klimatdebatten. Men deras senaste bok, Den stora förnekelsen, är ingen klimatbok. Vi har läst en angelägen och tänkvärd samtidskritik.
I Den stora förnekelsen sammanställer Rockström-Wikman nuläget i miljön, tar ett grabbatag med klimatförnekarna och presenterar ett antal förslag till hur vi kommer ur dagens dödläge. Titeln Den stora förnekelsen syftar på hur alla – politiker, företagsledare och media – menar att vi kan fortsätta ungefär som idag, trots att dagens tillväxtinriktade ekonomi nått vägs ände. Det här är ingen klimatbok, skriver författarna, som mycket riktigt presenterar ytterligare åtta miljöfrågor där vi måste agera snabbt och kraftfullt för att förhindra ännu mer miljöförstörelse. Hit hör fördelningen och användningen av världens färskvatten, användningen av kemikalier, flödena av kväve och fosfor, försurningen av haven och förlusten av biologisk mångfald.
Huvudfokus är likafullt klimatfrågan, bland annat med en utförlig granskning av klimatförnekarna, vad som driver dem och hur de argumenterar.
minplanet.se

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.