Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
MARS 2010 - ARTONDE ÅRGÅNGEN

VÄRLDENS LÄNDER KLARAR INTE NATURMÅL
FN har utnämnt 2010 till Året för biologisk mångfald och enligt millenniemålet skulle världens länder till i år ha hejdat förlusten av biologisk mångfald. Men knappast några länder klarar av att leva upp till det målet, inte heller Sverige.
– Sverige har haft lyckade räddningsaktioner för havsörn och berguv, men den vitryggiga hackspetten lever fortfarande på utrotningens gräns. Fjällräven är starkt hotad, jordbrukslandskapets fåglar minskar stadigt. Det beror på förändringar i landskapet, på krympande livsmiljöer och ogenomtänkt exploatering. Och kunskapen om naturmiljön är alldeles för dålig, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken vid Lantbruksuniversitetet.
Fram till nu har 110 länder rapporterat hur de har klarat millenniemålet, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2010, till Konventionen för biologisk mångfald. Enligt uppgifter från sekretariatet i Montreal har inte ett enda land hittills uppgett att de klarar målet.
SR Ekot

MEDICINRESTER KAN FÖRSVÅRA FISKARS FORTPLANTNING
Forskare vid Umeå Universitet och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har upptäckt att fisk som simmat i renat kommunalt avloppsvatten bär spår av en lång rad läkemedel. Ett av dessa, hormonet levonorgestrel, hittades i högre koncentration i fiskens blod än vad som finns i blodet hos kvinnor som äter p-piller. Den förhöjda hormonhalten kan leda till infertilitet hos fiskarna.
Göteborgs universitet

KEMIKALIER FARLIGARE I BLANDNING
Blandningen av kemikalier i kroppen är mycket farligare än den enskilda kemikalien. Det visar forskning från Göteborgs universitet.
De kemikalier vi får i oss genom mat, vatten, läkemedel, skönhetsprodukter, kläder, skor och luften vi andas stannar delvis kvar i kroppen där den blandas. Denna cocktail är skadligare för människa och miljö än man först trott. En amerikansk studie visar att nyfödda bebisar har i genomsnitt 200 ickenaturliga kemikalier i sitt blod, bland dem bekämpningsmedel, dioxiner, industrikemikalier och flamskyddsmedel.
SR Göteborg

HOLLÄNDSKA PAPRIKOR ÄR ENERGITJUVAR
I Sverige köper vi mer än 100 miljoner paprikor från Holland varje år.  I dag äter vi totalt sett fyra gånger så mycket som vi gjorde 1980. Men produktionen kräver extremt mycket fossil energi och står för stora utsläpp. Det går åt 37 gånger så mycket energi att driva upp paprikan som man får ut när man äter den. Eller annorlunda uttryckt: För samma energimängd som går åt till att odla ett kilo paprika kan man odla och skörda 85 kilo potatis.
Ändå subventioneras den holländska växthusodlingen av EU. Största företaget, the Greenery, fick 350 miljoner kronor det senaste budgetåret, enligt officiell holländsk statistik. Dessutom betalar holländska växthusodlare lägre energiskatter än andra industrier.
SR Ekot

KYCKLINGKÖTT INTE SÅ KLIMATSMART
Kycklingkött är betydligt sämre för klimatet än vad som påstås av Sveriges kycklingproducenter. I de klimatdeklarationer som presenteras för konsumenterna har man inte räknat med att regnskog huggs ner för att få fram soja till kycklingarnas foder. Och det gäller även om sojan kommer från ett område där ingen regnskog finns. När allt större markområde krävs för att möta efterfrågan på soja till djurfoder trängs den brasilianska boskapsproduktionen undan och längre in i regnskogen. Träden huggs ner vilket leder till utsläpp av växthusgaser.
– Om produktion i södra Brasilien trängs undan så flyttas den till norra Brasilien där det är avskogning, säger Stefan Wirsenius som är forskare på Chalmers. Därmed leder det till avskogning indirekt.
Svenska lantmännen som bland annat äger Kronfågel har nyligen gjort en stor reklamkampanj om att kycklingen är klimatsmart. Men kycklingen får soja i fodret och sojaodlingarna bidrar alltså till att regnskog huggs ned. Men utsläppen som det innebär valde Lantmännen att inte ta med i sin klimatdeklaration, trots att det fanns med i studien som deras deklaration baseras på.
SR Ekot

MILJÖN EN OVÄNTAT VIKTIG FRÅGA I VALET
Miljön är valets femte viktigaste fråga, enligt en undersökning som Sifo gjort. Den slås endast av jobben, vården, skolan och äldrevården. Och att miljön fortfarande ligger så högt förvånar professorn och valforskaren Henrik Oscarsson.
– Det är väl antagligen ett samspel med den internationella diskussionen kring miljön och klimathotet som vi har sett. Det finns ju numera en stor diskussion i hela världen kring miljöfrågorna och det har det ju inte funnits tidigare, framför allt inte under den förra krisen, när miljöfrågorna stod väldigt lågt på agendan, säger Henrik Oscarsson.
18 procent av väljarna, knappt två av tio alltså, tycker att miljön är en av valets viktigaste frågor.
SR Ekot

BRA ARBETSMARKNAD FÖR VINDKRAFTSTEKNIKER
Efterfrågan på kompetent personal växer i takt med att vindkraften i Sverige byggs ut. Vindkraftstekniker är en yrkeskategori med framtiden för sig. I dag sysselsätter vindkraften i Sverige omkring 2 000 personer men enligt beräkningar som branschorganisationen Svensk Vindenergi har gjort kan det komma att behövas så många som 14 000 om bara tio år.
SR Ekot

ELBOLAGEN ALLT MER MILJÖANPASSADE
Sveriges elbolag blir allt mer miljöanpassade. Fler än någonsin, en fjärdedel, säljer enbart el från förnyelsebara energikällor. Det visar Greenpeace årliga granskning av elbolagen. Greenpeace har frågat Sveriges samtliga elbolag hur mycket av deras el som kommer från förnyelsebara energikällor. Mer än hälften av alla elbolag har mer el från förnyelsebara källor i den här rankningen jämfört med förra året och en fjärdedel av bolagen säljer el som till 100 procent kommer från förnyelsebara källor.
Den som tror att grön el är lika med dyr el får tänka om. När man jämför listan med miljöanpassad el med Villaägarnas prisrankning av elbolagens priser som släpptes i början av mars visar det sig att flera av bolagen som är billigast på Villaägarnas lista ligger bra till även i Greenpeace rankning.

GRÖN TREND I HANDELN
Miljöanpassat, ekologiskt och hållbart. Det är tre nyckelord för de handlare som vill överleva på framtidens marknad. Åtminstone om man ska lita på Svensk Handels senaste trendspaning. En annan trend är konsumenternas ökade krav på att få kännedom om varornas ursprung
–?Även handelsplatserna måste bli klimatsmarta. De kan ta hänsyn till sådant som belysning och uppvärmning. Men det gäller även att det går att ta sig till handelsplatsen på fler sätt – genom att gå, cykla, åka buss eller ta bilen, säger Linda Hedström, medförfattare till rapporten.
En utmaning för framtidens handel är förpackningarna. I takt med ökade krav på hållbarhet och ekologi finns press på att minska antalet förpackningar, och göra dem återvinningsbara. Samtidigt ökar efterfrågan på information om produkterna.
Svenska Dagbladet

MINDRE FLASKA GER COCA-COLA LÄGRE KOLDIOXIDUTSLÄPP
Genom att gå över till tunnare och lättare flaskor med mindre korkar och kortare flaskhalsar kan Coca-Cola effektivsera lagring och transporter av sina läskflaskor. Flaskorna ska dessutom fraktas med tåg i stället för lastbil, vilket tillsammans med den mer kompakta formen kommer att pressa ned Coca-Colas utsläpp av växthusgaser. Peter Bodor, informationschef på Coca-Cola i Sverige, uppger att åtgärderna leder till att koldioxidutsläppen minskar med 2000 ton under 2010 i Sverige.
Miljörapporten

KLIMATINVESTERINGARNA MINSKADE INTE UNDER KRISEN
Företagens investeringar minskade på grund av finanskrisen - men inte de som hade med klimatet att göra. Orsaken var ofta press från konsumenterna men även från politiskt håll, enligt en ny undersökning som utförts av revisions- och konsultföretaget PricewaterhouseCoopers. Den bygger på intervjuer med cirka 1200 verkställande direktörer i 52 länder, varav 30 är direktörer i svenska företag. Bland de svenska direktörerna var det hela 93 procent som angav konsumenttryck som orsak. Enligt Martin Gavelius, ansvarig för energi- och klimatfrågor på PricewaterhouseCoopers i Sverige, inser vd:arna att utsläppen är ett stort problem, men också att utsläppsreduceringar tar tid och att de måste fortsätta även i en lågkonjunktur.
Miljö Online

NCC LÄMNAR ALTERNATIVA MILJÖANBUD
Till våren börjar NCC Construction att lämna alternativa miljöanpassade anbud, så kallade gröna anbud, tillsammans med alla anbud som överstiger 50 miljoner kronor. I det alternativa anbudet finns en klimatdeklaration och kunden erbjuds klimatkompensation samt att skapa en byggarbetsplats med energisnåla maskiner och byggbodar.
    – Vi vill påskynda den gröna omställningen av byggbranschen genom att erbjuda våra kunder gröna anbud vid sidan av det ordinarie anbudet. Vi hoppas att många kunder väljer att satsa på mer miljöanpassade projekt när de får möjligheten att välja ett grönt alternativ, säger Tomas Carlsson, chef för NCC Construction i Sverige.
Miljö och utveckling

REKORDMÅNGA MED I ÅRETS EARTH HOUR
Lördagen den 27 mars 2010 klockan 20.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under en timme – visar deltagarna sitt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. I år är fler länder i världen med på Earth Hour än någonsin tidigare. Just nu deltar 103 länder mot förra årets 88.
Förra året deltog en miljard människor världen över genom att släcka ljuset under en timme. I Sverige deltog 4,8 miljoner människor. Premiär för Earth Hour blir det på Madagaskar, i Nepal, Saudiarabien, Mongoliet, Kambodja, Tjeckien, Paraguay och Ecuador.
WWF

notis 15 april.jpg

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.