Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
MAJ 2010 - ARTONDE ÅRGÅNGEN

OLJEKATASTROFEN VÄRRE ÄN BEFARAT
Över 16 mil av Louisianas kust har drabbats till följd av oljekatastrofen i Mexikanska golfen, uppger delstatens guvernör Bobby Jindal. Sträckan som påverkas är därmed mer än dubbelt så lång som tidigare uppskattningar gjort gällande och längre än grannstaterna Alabamas och Mississippis sammanlagda kustlinje. Hur mycket olja som har läckt ut i djupet är ovisst. Uppskattningarna varierar mellan 5 000 fat om dagen och minst det tiofaldiga.
SVT Rapport

FN SLÅR LARM OM NATURSKÖVLING
Världens länder har inte lyckats hejda utarmningen av jordens fauna och flora. Förlusterna av arter är nu så svåra att många av planetens livsuppehållande system är i fara. Detta framgår i en FN-rapport som blev offentlig i maj, och som Ekosofia har skrivit om tidigare.
De ursprungliga miljöerna har fortsatt att krympa och nästan en fjärdedel av jordens alla växtarter är hotade av utrotning, liksom en stor andel av planetens däggdjur, fåglar, amfibier och fiskar.
– Arternas mångfald är fundamentet i ekosystemen som vi alla är beroende av för vår dagliga försörjning av mat och vatten. Den nuvarande trenden för oss allt närmare den punkt där systemen riskerar att tippa över, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon vid presentationen av rapporten.
Det påpekas dock att allt inte är nattsvart. Betydande framsteg har gjorts i kampen mot skogsskövlingen i tropikerna. I viss mån har man också lyckats hejda nedhuggningen av mangroveskogar längs kusterna i flera länder. Men torrläggningen av våtmarker fortsätter, och korallreven minskar stadigt i omfattning.
De fem viktigaste orsakerna till den dystra trenden är 1) överexploatering i form av jakt och överfiske, 2) skövling av livsmiljöer, 3) föroreningar, 4) klimatförändringar och 5) införsel av främmande arter.
Sydsvenskan

VÄRMEN HOTAR MÄNNISKOR OCH FISKEINDUSTRIN RUNT TANGANYIKASJÖN
Vattnet i Tanganyikasjön, världens näst djupaste sjö, är nu varmare än det någonsin har varit på de senaste 1 500 åren, rapporterade forskare i tidskriften Nature Geoscience. Värmestegringen hotar fisket i sjön och därmed miljoner människors försörjning. Klimatförändringarna under seklerna har kunnat kartläggas genom borrningar i sedimentlagren i sjöns botten.
I takten med att vattnet blivit varmare har också sjöns biologiska aktivitet avtagit. Så varma ytlager är svårare för kalla strömmar från sjöns djup att tränga genom. Därmed stoppas också viktiga ämnen som behövs i näringskedjans första steg och på sikt påverkas även fiskarterna.
Uppskattningsvis tio miljoner människor i Burundi, Tanzania, Zambia och Kongo-Kinshasa är beroende av Tanganyikasjön. De hämtar dricksvatten där och fiskar i den. Uppemot 200 000 ton fisk, främst sardiner, tas varje år upp ur sjön.
SVT Vetenskap

URANGRUVOR UTSÄTTER NIGERS INVÅNARE FÖR LIVSFARA
En ny rapport från Greenpeace visar de radioaktiva konsekvenser urangruvorna i Niger får för de människor som bor i närheten. Gruvorna ägs av franska statliga kärnkraftsjätten Areva. Undersökningen fann radioaktiva ämnen i luften, vattnet och marken i koncentrationer som i vissa fall ligger mer än 100 gånger över internationellt acceptabla gränsvärden.
I november 2009 tog vetenskapsmän från Greenpeace jord-, vatten- och luftprover i Arlit och Akokan, belägna några få kilometer från urangruvorna. Analyserna visade bland annat på urankoncentrationer som i fyra av fem vattenprover överskrider WHO:s säkerhetsnivåer. Greenpeace fann även den radioaktiva gasen radon upplöst i vattnet, vilket används som dricksvatten av både bybor och gruvarbetare.
Svenska kraftbolag köper tjänster från Areva men importerar för närvarande inte sitt uran från Niger. Situationen i Niger är dock inte unik. Liknande problem går även att finna i andra länder där uranbrytning förekommer.

KNARK ÄR FARLIGT - ÄVEN FÖR NATUREN
Alla vet att knark är farligt för kroppen men inte många vet att det också är farligt för miljön. En lina kokain skövlar till exempel en kvadratmeter regnskog.
Den originella vinkeln på narkotikamissbruk förs fram i en ny broschyr finansierad av Socialstyrelsen som nu ska distribueras till svenska tonåringar i skolan.
I Amazonas har kokainodlarna under de senaste 20 åren bränt ned regnskog på en lika stor yta som Värmland för att bereda plats för kokabuskar. Skövlingen är ett allvarligt hot mot Amazonas unika djur- och växtliv. I exempelvis Holland dumpas kemiskt avfall från amfetamintillverkning rätt ut i kanalerna.
Här förs också fram andra argument som man hoppas ska bita på medvetna ungdomar, till exempel att narkotikaproduktion bidrar till att förlänga inbördeskrig och konflikter genom att den ger resurser till vapenköp. Den bidrar också till att hålla kvar länder i fattigdom eftersom bönderna tjänar mer på att odla grödor för narkotikaframställning än livsmedel.
SVT Rapport

AKUT VATTENBRIST HOTAR I EUROPA
Torkan i Europa kan hota kontinentens tillgång till vatten i framtiden. Det varnar EU-kommissionen för i en ny rapport. Minskande tillgång, försämrad kvalitet och ökad efterfrågan på vatten är den verklighet Europas länder står inför, skriver rapportförfattarna. Vattensnålare industri, förändrat jordbruk och böter för slöseri är några av de åtgärdsförslag som tas upp i rapporten.
Enligt rapporten drabbar den återkommande torkan inte bara Sydeuropa utan även länder som Belgien, Frankrike och Tjeckien. Européerna måste bli mer medvetna om sin vattenförbrukning och betala vad det kostar, skriver kommissionen som betonar hushållens roll. ”Små förändringar i duschtid, hur ofta man badar eller sätter på kranen kan få ner förbrukningen med 20-30 procent”, skriver kommissionen.
Europaportalen.se

STOPP FÖR AVVERKNING AV REGNSKOG I INDONESIEN
Indonesien ska införa ett tvåårigt totalstopp för avverkning av regnskog, en verksamhet som är en starkt bidragande orsak till den globala uppvärmningen.
Totalstoppet ska börja gälla omgående och är ett resultat av en uppgörelse med Norge, som kommer att bidra med motsvarande uppemot åtta miljarder kronor till Indonesiens projekt att bevara regnskogen.
Indonesien har tillsammans med Brasilien världens största bestånd av tropisk regnskog och avverkningen utgör en stor inkomstkälla för landet. Den globala avverkningen av regnskog står enligt FN:s klimatpanel IPCC för 17 procent av utsläppen av växthusgaser, vilket är mer än den samlade effekten av utsläppen från bil-, buss-, flyg- och båttrafiken i världen.
Enligt miljöorganisationen Greenpeace har Indonesien hittills avverkat regnskog motsvarande 300 fotbollsplaner i timmen, en avverkning som Indonesien med Norges ekonomiska hjälp nu alltså ska avbryta under två år.
Enligt norska och indonesiska experter kommer det största problemet med genomförandet av avverkningsstoppet bli att komma åt den omfattande illegala avverkningen av regnskog
SVT Rapport

BIOGAS FRÅN GÖDSEL BÄSTA KLIMATNYTTAN
De förnyelsebara energikällorna etanol och biogas gör stor klimatnytta som drivmedel i Sverige. De ger 65 till 140 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin, enligt en ny forskarrapport. Allra effektivast är biogas från gödsel. Men även de alternativ som är minst bra – raps och etanol från vete – är fortfarande dubbelt så bra som EU:s direktiv kräver: att biogasdrivmedel ska minska utsläppen av växthusgaser med minst 35 procent jämfört med fossila bränslen.
Idag uppgår andelen förnybara drivmedel till drygt 5 procent. Den siffran skulle kunna enligt rapporten kunna tredubblas genom att effektivisera valet av gröda och frigöra rätt typ av åkermark, detta utan att det påverkar konkurrensen med mat eller foderproduktion.
Tillsammans med andra generationens biodrivmedel, exempelvis skogsråvara, samt en kraftig ökad andel elbilar, skulle man möjligen kunna närma sig en andel på 50 procent, tror Pål Börjesson.
Rapporten sticker enligt forskarna dessutom hål på argumentet om att biodrivmedel tränger undan matproduktion och tvingar fram nyodling av livsmedel i andra länder istället, en så kallad indirekt effekt.
– Utmaningen idag ligger i att öka mängden hållbara biodrivmedel i sig. Alla behövs och bör utnyttjas så effektivt som möjligt, säger han.
SvD

SOLKRAFT KAN STÅ FÖR EN FJÄRDEDEL AV ELEN 2050
Solkraft kan stå för 20 till 25 procent av den globala elproduktionen år 2050, enligt International Energy Agency (IEA). IEA förutspår att solceller kommer att står för 5 procent av den globala elproduktionen år 2030 och 11 procent 2050. Man räknar även med att solceller kommer att stå för en stor del av elproduktionen i landsbygdsområden, utan tillgång till elnät.
Vid sidan av solceller räknar IEA med att koncentrerad solkraft (Concentrated Solar Power, CSP) kommer att utvecklas i ungefär samma omfattning. Denna expansion är dock avhängig utvecklingen av ledningar för eltransporter från områden med starkt solljus till områden med stor befolkning. Nordamerika, Indien och norra Afrika förväntas producera mest CSP-el. Den sistnämnda kommer sannolikt att exportera ungefär hälften av elen till Europa.
The Ecologist

KLIMATLÖFTEN I REKLAM GRANSKAS
Reglerna för klimatargument i reklam ska skärpas. Begrepp som "klimatneutral" och "koldioxidfri" kommer att bli tydligt definierade så att reklamen inte ska lura konsumenterna.
Vid årsskiftet kommer det att bli internationella regler för hur klimatpåståendena i reklamen måste kunna styrkas. Det är det internationella standardiseringsorganet ISO som tar fram en standard som Konsumentverket sedan kan luta sig mot när de granskar reklamen.
Enligt Martin Suserud på Konsumentverket är det idag den som använder begreppen som själv avgör vad man menar
När det gäller användningen av begrepp som "miljövänlig" i reklamen så finns det redan tydliga regler. Det har gjort att konsumentombudsmannen har kunnat dra Mercedes-Benz Sverige AB inför domstol när de använt formuleringar som att bilarna är bra för miljön och att de är "miljövänliga". Fälls företaget för vilseledande uppgifter kan det komma att handla om vite på uppemot en miljon kronor.
SR Ekot

BILFÖRETAGEN SKA BLI DUKTIGARE PÅ MILJÖARGUMENT I REKLAM
Bil Sweden presenterade nyligen en vägledning för användning av miljöuttalanden i marknadsföring av personbilar, lastbilar och bussar.
Branschen har de senaste åren upprepade gånger klandrats av bl a Konsumentverket för felaktig användning av miljöargument i marknadsföringen.
Den nu presenterade vägledningen ska medverka till att all marknadsföring i fortsättningen är begriplig, sanningsenlig och relevant när det gäller miljöargument.
Vägledningen har tagits fram tillsammans med Sveriges främsta experter och i dialog med Konsumentverket. Den presenterades för medlemmarna och deras reklambyråer vid ett seminarium som leddes av Lars Jonsson från Yttra Konsumentkommunikation.
-Vårt mål är att fr o m halvårsskiftet i år ska det aldrig mer finnas grund för att kritisera branschens användning av miljöargument i marknadsföringen, säger Bil Swedens vice VD Ulf Perbo som lett arbetet med den nya vägledningen.

STORA MILJÖVINSTER MED GÖTEBORGS SPÅRVÄGARS HYBRIDBUSS
Göteborgs Spårvägars fältprov med Volvos hybridbuss har nu pågått i ett år och visar på stora miljövinster. Bränsleförbrukningen och därmed också koldioxidutsläppen har minskat med 30 procent och övriga utsläpp halverats.
Förhoppningen innan fältprovet var att bränsleanvändningen skulle kunna minska med 25-30 procent. Det första årets trafik visar att bussen överträffar dessa siffror och idag är besparingen 30-35 procent.

MILJÖBÅTARNA BLIR ALLT VANLIGARE
Efter miljöbilar kommer nu miljöbåtar. Flera svenska modeller är under konstruktion. På årets båtmässa visades flera nya miljöbåtar upp för allmänheten. Intresset från både kunder och tillverkare ökar. Miljöbåtarna blir billigare i drift än traditionella båtar, men trots det verkar det inte som om priserna på miljöbåtarna blir påtagligt mycket högre.
SvD

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.