Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
FEBRUARI 2010 - ARTONDE ÅRGÅNGEN

GRÖNLANDSISEN BLIR ALLT TUNNARE
Istäcket på västra och sydöstra Grönland har minskat kraftigt de senaste tio åren. Det visar två studier som presenteras i nätupplagan av Nature Geoscience. Forskare från USA och Kanada visar att isskölden på Grönland smälter inifrån, ökar på glaciärerna i utloppen till fjordarna och bryts sedan loss ut i havet.
Lufttemperaturen har ökat, smältvatten rinner ut i fjorden, isen under vattnet lossnar och isberg ger sig iväg. Men det är inte bara temperaturen i luften, som har ökat. Vattnet i subtropiska områden har blivit varmare och det vattnet förs nu upp av Golfströmmen till Arktis och Grönland. Det är alltså både varmare luft och varmare vatten, som bidrar till issmältningen.
– Vattnet runt Grönland är nu det varmaste på 50 år och satellitmätningar visar att isminskningen har gått snabbare de senaste tio åren, säger Fiammetta Straneo, forskare vid Woods Hole Oceanografiska institut i Massachusetts.
Utvecklingen stämmer överens med de klimatmodeller, som klimatforskarna har utarbetat och som säger att de arktiska områdena kommer att bli betydligt varmare.
SR Ekot

METANHALTEN I ATMOSÄREN ÖKAR DRAMATISKT
Den atmosfäriska halten av metan - en betydligt mer kraftfull växthusgas än koldioxid - har stigit rejält under de senaste tre åren, visar nya vetenskapliga rön. Uppgifterna ger bränsle åt farhågorna att oåterkalleliga "feedbackmekanismer" kan vara på väg att sätta igång. Under de senaste åren har oron vuxit för att de enorma mängder metan som är infrusna i Arktis tundra ska sippra ut i atmosfären, som ett resultat av att den globala uppvärmningen tinar upp permafrosten. Detta skulle kunna leda till en kraftigt ökad global temperatur - en effekt som ibland beskrivs som "den tidsinställda metanbomben".
Anledningen till detta är att metan är en mycket kraftfullare växthusgas än koldioxid . Om farhågorna om feedbackmekanismer stämmer kommer detta att leda till en högre koncentration av växthusgaser som i sin tur kommer att leda till ytterligare ökning av metanutsläpp, som i sin tur ökar på den globala uppvärmningen och så vidare i en okontrollerbar och självförstärkande process.
Information.dk

JANUARI VARMAST PÅ ÅRTIONDEN
Tyckte du det var kallt i januari? Inte då. Faktum är att januari 2010 var rekordvarmt. Det är satellitdata från ett av de viktigaste klimatmätsystemen, UAH, som visar att januari 2010 var den varmaste januarimånaden sedan satellitmätningarna infördes för 32 år sedan. Den globala atmosfäriska temperaturen var hela 0.72 grader över genomsnittet 1978 till 1998. Också mätsystemet RSS fastslog en kraftig temperaturtopp i januari i år.
Miljöaktuellt

VÄXTER, INSEKTER OCH FÅGLAR TAR FORTSATT STRYK AV PESTICIDER
Användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket ger mycket negativa effekter på den biologiska mångfalden i Europa. Detta framgår av en SLU-ledd studie i nio jordbruksområden, från Spanien och Irland till Sverige och Estland.
Svenska forskare har tillsammans med åtta andra universitet i Europa visat att en fördubblad avkastning i jordbruket innebär att hälften av växtarterna och en tredjedel av jordlöparna och fåglarna försvinner från odlingsmarken. Alla dessa minskningar var starkt kopplade till användningen av bekämpningsmedel.
I många områden har mångfalden av biotoper (livsmiljöer) i landskapet minskat drastiskt i och med jordbrukets intensifiering. Häckar, åkerholmar, öppna diken och andra ickeproduktiva inslag i landskapet har försvunnit. På själva jordbruksmarken har användningen av handelsgödsel och kemiska växtskyddsmedel ökat.
– Vi tror att det behövs en stor förändring av jordbruket, i riktning mot en minimerad användning av pesticider, för att behålla rikedomen av arter i jordbrukslandskapet. Då kan vi också göra det möjligt för naturliga fiender att kontrollera växtskadegörarna, säger Jan Bengtsson vid SLU, koordinator för det europeiska projektet.
Forskning.se

REKORDSTOR OMSTÄLLNING TILL KRAV-ODLING
Allt fler lantbrukare ställer om sin jordbruksmark till KRAV. Enligt KRAVs marknadsrapport för 2009 ökade jordbruksmarken i karens med 71 procent under det gångna året. Det är den största ökningen på fem år. Idag odlas 316 000 hektar jordbruksmark, inklusive karens, enligt KRAVs regler. I rapporten kan man också läsa att försäljningen av ekologiska produkter ökade med 18 % under 2009.

NYA KLIMATREGLER STÄRKER KRAV-MÄRKET
Ekologisk odling, utan kemiska bekämpningsmedel och energislukande konstgödsel, är redan ett klimatanpassat alternativ. Med nya klimatregler tar KRAV ytterligare ett steg för att minska matens klimatpåverkan från åker till butik.
De nya klimatreglerna gäller till att börja med växthus och fiske, men fram till 2012 kommer samtliga KRAVs regelområden att successivt anpassas till de nya reglerna.
För växthus innebär klimatreglerna bland annat bättre isolering och övergång till förnybara energikällor. Reglerna för fiske begränsar till exempel bränsleåtgången per kilo fångad fisk och styr valet av bränsle mot mer miljöanpassade alternativ.
För att visa att KRAV innehåller mer finns det från och med nu ett nytt KRAV-märke.

ENORM KONSTGÖDSELANVÄNDNING I KINA
Övernyttjande av konstgödsel i Kina håller snabbt på att försura jordar och leder till långvariga ekosystemskador. Detta framgår i en aktuell studie från kinesiska, brittiska och amerikanska forskare som har mätt pH-värde i kinesisk odlingsjord. Över landet har pH-värdet i snitt sjunkit med 0,5 enheter på tjugo år. En förklaring till försurningen är att kinesiska myndigheter ofta uppmuntrar konstgödselanvändning för att öka skördarnas storlek. Som en följd av detta använder kinesiska bönder ofta upp till 800 kg konstgödsel per hektar, vilket kan jämföras de 200 kg per hektar som en amerikansk spannmålsbonde i snitt använder.
The Ecologist

VATTENFALL INVESTERAR STORT I "SMUTSIG" ENERGI
Vattenfall ökar sina investeringar i fossil energi med 72 procent. Samtidigt halverar bolaget investeringarna i vindkraft. Det framgår av den nya femårsplanen. Statliga kraftjätten Vattenfall har i skymundan utökat offensiven på fossil energi i form av kol- och gasverk samt brunkolsbrytning. Bolaget ska där pumpa in över 100 miljarder kronor de kommande fyra åren.
Dagens Industri

EON FÅR BAKLÄXA FÖR MILJÖSTÄMPEL I REKLAM
Eon kan ha brutit mot marknadsföringslagen med sin reklam om olika energikällor. Konsumentverket anser att energijättens påstående om koldioxidfri kärnkraft vilseleder konsumenterna om kärnkraftens miljöpåverkan och kräver därför en rättelse. I en dubbelsidig annons i de stora morgontidningarna den 29 november ifjol, samt i flera landsortstidningar den 1 december, hävdade Eon att kärnkraft är en helt koldioxidfri energikälla. Men enligt Konsumentverket (KO) stämmer inte påståendet om man tar hänsyn till kärnkraftens hela livscykel, inklusive uranbrytning, anrikning, transporter och avfallshantering.
Eftersom svensk lagstiftning ställer höga krav på sanningshalten för just miljöargument i reklam kräver KO en förklaring från Eon.
Enligt Energimyndigheten går det inte att påstå att kärnkraften är helt koldioxidfri. 
Sydsvenskan

OKUNSKAP INFÖR SVENSK URANBRYTNING
Det saknas kunskap idag för att kunna bryta uran i Sverige, utan att det sen läcker ut tungmetaller till omgivningen. Det hävdar Bert Allard som är professor i miljökemi vid Örebro universitet och som nu håller på att kartlägga forskningsbehovet inför en storskalig svensk uranbrytning.
Just nu förbereder ett av det 20-tal företag som letar uran i Sverige en ansökan om provbrytning i Jämtland. Vid en eventuell storskalig brytning blir gruvresterna enorma. Och enligt Allard måste man få ut nästan all uran och tungmetaller ur gruvavfallet för att det inte ska börja läcka till exempel kadmium och arsenik till vattendragen som sen kan tas upp av fisk och andra djur. Och idag finns ingen känd teknik att laka ur alunskiffern så effektivt hävdar Bert Allard:
– Risken är väl att ett företag kommer in och gör miniminivå. Bryter det som är lätt tillgängligt och lämnar resten och vi får ett avfallsproblem. Och jag är inte säker på att myndigheterna som är ansvariga idag har den kunskapen eller har möjlighet att säga nej, anser Bert Allard.
Sr Klotet

SEABASED HAR FÅTT OK TILL VÅGPARKEN
En helt ny industriverksamhet i Lysekil rycker allt närmare. Vågkraftsföretaget Sebased och energiföretaget Fortum har fått stöd för sin vågkraftspark på västkusten. Seabased och Fortum får 139 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att bygga en fullskalig vågkraftpark i havet utanför Smögen. Stödet innebär att den hittills största vågkraftsparken i världen nu kan bli verklighet.
Anläggningen ska totalt bestå av 420 undervattensbojar, som kopplas samman till ett gemensamt system på havsbotten i havet nordväst om Smögen.
Den totala effekten blir 10 MW. Årsproduktionen beräknas till 25 GWh.
Innan Seabased kan få några pengar från Energimyndigheten måste bidraget dock godkännas av EU-kommissionen, vilket man räknar med att den kommer att göra inom några månader.
Ny Teknik

JAKT OCH SKOGSSKÖVLING HOTAR TIGRAR OCH PRIMATER
Sydostasiens tigrar minskar dramatiskt i antal. På bara tolv år har beståndet i Mekongregionen krympt från 1 200 till 350 djur, enligt en rapport från Världsnaturfonden WWF. I hela världen finns i dag högst 3 200–4 000 vilda tigrar kvar. De största hoten är den omfattande tjuvjakten på tigrar och deras bytesdjur, olaglig handel och avverkningar i tigerområden för att ge plats för oljepalms- och gummiplantager som driver på den kraftiga nedgången.
Även primater, som bl.a. människoapor, apor och lemurer, hotas av utrotning på grund av avverkning av tropiska skogar och olaglig jakt och handel. I en rapport som gjorts av en koalition av miljögrupper, bl.a. Internationella Naturvårdsunionen IUCN och International Primatological Society belyses situationen för de 25 mest hotade primaterna. Vissa arter har bara populationer som utgörs av några dussin individer. 48 procent av världens 634 primatarter är klassificerade som utrotningshotade av IUCN.
Göteborgs-Posten / The Guardian

HUR KOMMUNICERAR DU DITT MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR TILL KUNDERNA?
Ett heldagsseminarium som Ekosofia AB och Yttra Konsumentkommunikation genomför den 15 april i Stockholm. Besök www.ekosofia.se eller www.yttra.se för ytterligare information.

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.