Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
APRIL 2010 - ARTONDE ÅRGÅNGEN

PARLAMENTET RENTVÅR BRITTISK KLIMATEXPERT
Den brittiske klimatprofessorn och forskningschefen Phil Jones gjorde inte fel när han dröjde med att offentliggöra forskningsdata då medborgare bad att få tillgång till dem. Däremot bör universitet i East Anglia, där Phil Jones är verksam, se över sina rutiner så att alla klimatforskningsdata omgående blir allmänt tillgängliga. Universitetet kritiseras också för att inte tackla en kultur som råder bland klimatforskarna, att hålla inne sina data. Det är några av slutsatserna från en panel i brittiska parlamentet som utrett vad som går att utläsa i de över tusen mejl mellan Phil Jones och andra klimatforskare som stals och lades ut till allmän beskådan på internet i november. Historien kallas allmänt för ”Climategate”.
Klimatskeptiker har hävdat att mejlen bevisar fusk med klimatdata och ett stort frågetecken för tesen att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet. Men den kopplingen går inte att göra, anser parlamentskommittén som också uttryckte sina sympatier med Phil Jones som fått stå som måltavla för attackerna mot klimatforskningen. Det vetenskapliga anseendet är intakt, såväl för Phil Jones som för hans klimatforskningsavdelning. Panelen uttrycker också förståelse för att Jones sannolikt har känt sig frustrerad över att lämna ut data till klimatskeptiker vars syfte är att underminera hans forskning.
Svenska Dagbladet

AMERIKANSKT OLJEFÖRETAG DONERADE MILJONER TILL KLIMATSKEPTIKER
I en undersökning gjord av Greenpeace har det ganska okända oljebolaget Koch Industries identifierats som en stor finansiär av klimatskeptiker i USA och Europa. Koch Industries äger raffinaderier och pipelines och omsätter 100 miljarder dollar om året. Mellan åren 1997-2008  uppges företaget ha donerat 48 miljoner dollar till 35 olika intressegrupper och till mer än 20 kongressledamöter i USA. Dessa grupper och politiker har aktivt spridit felaktig information om klimatförändringar och motarbetat såväl klimatforskare som satsningar på förnybar energi. Bland annat har flera av grupperna aktivt verkat för att underblåsa den så kallade Climategateaffären, i vilken brittiska klimatforskare fick sina mail hackade och spridda.
The Guardian

FÖRKROSSANDE MAJORITET ENIG OM KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Över 97 procent av svenska forskare som arbetar med klimatfrågan anser att den globala uppvärmningen och människans påverkan är bevisad. Närmare 90 procent har också förtroende för FN:s klimatpanel IPCC och slutsatserna i IPCC:s senaste rapport. Det visar en undersökning som Rapport och SVT:s vetenskapsredaktion genomfört.
Samma sak gäller för publicerade forskningsresultat. Ytterst få vetenskapliga artiklar produceras som går på tvärs med klimatforskningens slutsats om mänskligt orsakad global uppvärmning.
SVT:s vetenskapsredaktion har gått igenom ISI, världens största databas för vetenskapligt granskade forskningsartiklar (så kallade peer-review) och sökt efter sådana som tydligt motsäger slutsatsen om mänskligt orsakad global uppvärmning. Från 2009 och framåt hittades sammanlagt fem artiklar som uttryckligen ifrågasätter mänskligt orsakad global uppvärmning. Under samma period har det publicerats fler än 8 000 forskningsartiklar om klimatförändring.
SVT Vetenskap

SMÄLTANDE GLACIÄRER KAN ORSAKA FLER VULKANUTBROTT PÅ ISLAND
Klimatförändringarna kan göra vulkanutbrott på Island vanligare i framtiden. När glaciärerna över vulkanerna smälter är det som att öppna locket för trycket underifrån, varnar vulkanologer.
På Island finns vulkaner täckta av tjocka och stabila ismassor som börjat smälta på grund av att medeltemperaturen höjts. Slutsatsen är att det redan inom de närmaste decennierna kommer att bli fler eller kraftigare vulkanutbrott på Island. Med både numera kända och ännu okända tänkbara följder.
Sydsvenskan

REKORDSTORA UTSLÄPP FRÅN VATTENFALL
Vattenfall ökade sina koldioxidutsläpp under 2009 till aldrig tidigare skådade nivåer. Det statliga kraftföretaget närmar sig nu utsläppstoppen i Europa och släpper ut långt mer än Sveriges samlade utsläpp.
Förra året släppte Vattenfall ut 90 miljoner ton koldioxid. Det var en ökning med 9 procent jämfört med året före. Därmed går Vattenfall mot strömmen i EU där utsläppen ifjol föll kraftigt på grund av den ekonomiska krisen. En delförklaring till ökningen är köpet av den nederländska kraftkoncernen Nuon. Det är svenskt näringslivs största affär genom tiderna och innebar att Vattenfall övertog en lång rad koleldade kraftverk.
Under april avgick Lars G Josefsson som vd för Vattenfall. De samlade koldioxidutsläppen under hans tid som vd summeras till 700 miljoner ton, enligt DI:s beräkningar.
Dagens Industri

STORA MÖJLIGHETER FÖR HANDELN ATT SPARA ENERGI
Handeln skulle kunna minska sin elanvändning med en femtedel. Det visar resultatet av en energiinventering av närmare hundra byggnader som Energimyndigheten låtit utföra. En av åtgärderna är att se över drifttiderna för ventilation och belysning.
I inventeringarna ingår livsmedelsbutiker och butiker där försäljning av kläder, möbler och bilar ingår. Även gallerior har inventerats. Totalt omfattar energiinventeringarna närmare en miljon kvadratmeter butiksyta. Mest elintensiv är livsmedelshandeln, medan gallerior och övrig handel har en lägre specifik elanvändning.
För alla kategorier av handelslokaler använder belysningen mest el, 42 procent, följt av livsmedelskyla och fläktar med 26 procent respektive 12 procent. Energiinventeringarna har också tittat på hur mycket det går att minska elanvändningen. Totalt skulle handeln kunna spara upp till 20 procent av sin elanvändning. Belysningen står för hälften av den besparingen och ventilation och livsmedelskyla för varsin fjärdedel.
Energimyndigheten

VATTEN RENAS MED HJÄLP AV SOLKRAFT
Saudiarabien bygger världens största soldrivna avsaltningsanläggning i staden Al-Khafji. 2012 kommer anläggningen att producera 30 000 kubikmeter vatten om dagen, vilket motsvarar 100 000 människors behov. En stor del av Saudiarabiens behov av dricksvatten tillgodoses genom att man avlägsnar salt och andra mineraler från havsvatten. Avsaltningsprocessen är dock mycket energikrävande – energianvändningen står för ungefär hälften av reningsverkens driftkostnader. Idag drivs de flesta av landets anläggningar med fossila bränslen, och det går åt 1,5 miljoner fat olja om dagen till avsaltningsprocessen.
Den nya avsaltningsanläggningen är den första delen i ett trestegsprogram för att med hjälp av solkraft minska landets avsaltningskostnader. Nästa steg blir en anläggning för 300 000 kubikmeter vatten, och därefter kommer det att byggas ett antal soldrivna anläggningar på olika platser.
Teknik 360

KO DRAR MERCEDES-BENZ INFÖR DOMSTOL
Mercedes-Benz Sverige AB marknadsför sina bilar som "miljövänliga". Det strider mot lagen, menar KO som nu stämmer bolaget i Marknadsdomstolen. Det är inte tillåtet att använda svepande formuleringar som "miljövänlig", "gynnar miljön" och "bra för miljön" när det handlar om en produkt som typiskt sett innebär en belastning för miljön. Det menar Konsumentombudsmannen, KO, som nu alltså går domstolsvägen för att få Mercedes-Benz Sverige AB att ändra sin marknadsföring. KO menar att bara för att en bil i skatterättslig mening kallas "miljöbil" innebär det inte att bilen får marknadsföras med påståenden som till exempel "miljövänlig". KO konstaterar också att det ställs höga krav för att få marknadsföra produkter med miljöargument och då räcker det inte att bara komma med svepande formuleringar. Den miljöinformationen som lämnas i reklamen är till exempel inte tillräckligt utförlig och därför strider den mot god marknadsföringssed, menar KO.
Alternativt rör det sig om vilseledande marknadsföring eftersom bolaget lämnat vilseledande uppgifter om bilarnas positiva påverkan på miljön.

FORTUMS MILJÖREKLAM UTREDS AV KO
Enligt Konsumentombudsmannen ger elbolagets marknadsföring intrycket av att all Fortums el är bra för miljön. KO vänder sig bland annat mot Fortums påståenden att "All el du köper från oss produceras koldioxidfritt" och "Bra för både plånboken och miljön".
Enligt KO ger den aktuella marknadsföringen vid en flyktig läsning intryck av att all den el som bolaget producerar och säljer har fördelar för miljön, oavsett energislag. Dessutom ger marknadsföringen intryck av att deras el inte släpper ut någon koldioxid överhuvudtaget, oavsett energislag, skriver myndigheten i sin bedömning.
Många elbolag har kritiserats av KO för sin miljöreklam för att vara missvisande, och myndigheten ställer höga krav på vederhäftighet när miljöargument används i marknadsföring.
Dagens Media

PREMIÄRFLYGNING FÖR SOLDRIVET FLYGPLAN
Ett solenergidrivet flygplan som är tänkt att kunna flyga jorden runt har gjort en första lyckad provflygning. Solar Impulse har ett vingspann motsvarande det hos en jumbojet men inte väger mer än en bil. Bemannat med testpiloten Markus Scherdel lyfte flygplanet häromdagen från en militärflygplats i Schweiz och begav sig iväg på en två och en halv timma lång testflygning. Flygplanet drivs av fyra motorer som får all sin energi från de solpaneler som täcker vingarna.
Flygningen gick inte i något rasande tempo - planet rörde sig framåt i ungefär en cykels hastighet på ett par kilometers höjd. Men viktigast var enligt forskarlaget att man lyckades genomföra både start och landning utan problem. 2012 hoppas man kunna genomföra en flygning runt jorden.
SR Vetenskapsnyheter 

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.