Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
NOVEMBER 2010 - ARTONDE ÅRGÅNGEN

REKORDHÖG HALT AV VÄXTHUSGASER
Halterna av växthusgaser i atmosfären har nu nått sin högsta nivå sedan tiden före industrialiseringen, rapporterar FN:s meteorologiska organisation WMO. Och halterna fortsatte att öka i fjol trots världsekonomins avmattning.
– De viktigaste kvardröjande växthusgaserna, bland dem koldioxid, metan och dikväveoxid, har nått sina högsta uppmätta nivåer sedan industriålderns början och detta trots att ekonomin har saktat av på senare tid, sade WMO:s vice generalsekreterare Jeremiah Lengoasa vid ett pressmöte i Genève i slutet av november.
Koldioxid är den viktigaste enskilda växthusgasen, till stor del ett resultat av mänsklig verksamhet, och den står för 63,5 procent av uppvärmningen. Om utsläppen omedelbart kunde stoppas helt skulle det ändå ta ett hundratal år innan koldioxiden försvann ur atmosfären.
Rörande metangas varnar WMO nu för att klimatförändringarna kan utlösa ännu större gasutsläpp. Det riskerar enligt FN-organet att bli en ond cirkel där halterna av metan, som avges naturligt vid exempelvis issmältning i Arktis eller skyfall i våtmarker, ökar i atmosfären varpå detta ger en temperaturstegring som i sin tur utlöser ännu mer metan vilket ytterligare bidrar till klimatförändringarna.
Dagens Nyheter

USA-VALET FÖRSVÅRAR KLIMATFÖRHANDLINGAR
Efter republikanernas framsteg i kongressvalet i USA, ser det ännu mörkare ut för klimatförhandlingarna i Mexico som började den 29:e november.
USA har världens näst högsta utsläpp av växthusgaser. I klimatförhandlingarna har många andra länder villkorat sina åtaganden med att USA ska skriva på om att minska utsläppen.
Men de närmaste två åren blir det så gott som omöjligt att kongressen skulle besluta om åtgärder för att dra ned på växthusgasutsläppen. Flera av de republikaner som röstats in i representanthuset är hårda motståndare till klimatpolitiken, och tvivlar på växthuseffekten överhuvudtaget.
– De tror inte på själva vetenskapen om klimatproblemen, och många av dem har kommit in med stöd från Tea party-rörelsen som har fått pengar från den fossila bränsleindustrin, säger Marcus Carson, forskare vid Uppsala universitet och medarbetare vid Stockholm Environment Institute.
Men även om det kärvar för nationella klimatåtgärder i USA så genomför de allra flesta delstater energieffektivisering, och inför fler förnybara energikällor. Och den mest offensiva delstaten, Kalifornien, har stiftat nya delstatsregler om minskade koldioxidutsläpp.
SR Ekot

SÅ PÅVERKAR VÅR KONSUMTION DEN GLOBALA MILJÖN
Svenska konsumenter påverkar miljön i andra länder. Det gäller till exempel utsläpp till luft av växthusgaser och försurande ämnen, spridning av kemikalier och användning av vatten och mark. Detta framgår av en rapport från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.
Exempelvis döljer sig en stor del av det vatten som vi konsumenter i Sverige använder i de produkter som konsumeras. För att producera en kopp kaffe krävs 140 liter vatten och för en hamburgare (150 g) 2 400 liter. För att göra en t-tröja av bomull på ett halvt kilo går det åt 4 100 liter vatten.
– Det konsumtionsperspektiv på miljöpåverkan som tillämpas i rapporten blir allt viktigare, bland annat som komplement till uppföljningen av Sveriges sexton miljökvalitetsmål, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.
Genom att använda ett konsumtionsperspektiv kan man få en klarare bild av hur ett lands konsumtion påverkar miljön i andra delar av världen.
Den totala svenska konsumtionen år 2003 orsakade utsläpp på 95 miljoner ton växthusgaser räknat som koldioxidekvivalenter. Det är 25–35 procent mer än om man bara summerar de utsläpp som sker i Sverige.
Naturvårdsverket

EU-LÄNDERNA MÅSTE TREDUBBLA KLIMATÅTGÄRDERNA
EU-länderna kommer inte att lyckas med en omställning till en fossilfri ekonomi till år 2050. Genomsnittslandet beräknas nå en tredjedel av målen. Det visar en rapport från Världsnaturfonden WWF. Till 2050 måste utsläppen av växthusgaser minskas med 85-90 procent.
I rapporten har WWF granskat åtgärder inom sex områden – generell klimatpolitik, elförsörjning, förnybar energi, byggnader och transporter. Dessutom har åtgärder inom industri, jord- och skogsbruk analyserats. Men det finns stora skillnader bland EU:s länder när det gäller ambitionsnivåer och minskade klimatutsläpp. Och enligt rapporten blir slutresultatet magert.
– EU:s medlemsländer måste gå igenom sina åtgärdsprogram för att bli mer effektiva och bättre på att följa unionens lagar och direktiv. 40 procent av resultaten är beroende av att länderna följer lagstiftningen. Genom att använda bästa möjliga teknik inom alla områden skulle två tredjedelar av målet till 2050 uppnås – dubbelt så bra som nuvarande genomsnitt. Det innebär att alternativen finns men används för dåligt, säger Magnus Emfel, tillförordnad klimatchef på WWF i Sverige.
Miljö och utveckling

SKB UNDANHÖLL DATA OM KOPPARKORROSION
SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) anklagas för att medvetet ha undanhållit resultat om kopparkorrosion i en studie om slutförvaret av kärnbränsle. Data som inte kunde förklaras av SKB:s forskare togs bort när resultaten skulle offentliggöras.
- Vi tycker att det är en allvarlig brist i förhållande till en acceptabel vetenskaplig metodik, säger utredaren Bo Strömberg på Strålsäkerhetsmyndigheten till TV4 Nyheterna Uppsala.
SKB forskar på en metod som är tänkt att användas i slutförvaret i Forsmark. Det handlar om kopparkapslar som förvaras djupt nere i berget. En av de centrala frågorna gäller kapslarnas förmåga att stå emot korrosion. Och det är i den studien som SKB valde att plocka bort data som visade på skyhöga erosionsnivåer vid några tillfällen.

PRISAS FÖR SIN KAMP FÖR HAVEN
I mitten av november delades Göteborgspriset för hållbar utveckling ut för elfte gången. Årets två pristagare Ken Sherman och Randall Araus belönas för sitt arbete för ett friskare hav. De båda pristagarna har på olika sätt bidragit till att öka förutsättningarna för en hållbar utveckling av havsmiljön.
Ken Sherman är oceanograf och marinbiolog från USA som arbetat med att främja en samordning och uthållig förvaltning av den marina miljön. Randall Araus är ordförande för miljöorganisationen Pretoma som verkar i Costa Rica. Efter en mångårig kamp för att uppmärksamma och hindra hajfensfiske har han lyckats skapa opinion och driva igenom en lagstiftning mot hajfensfiske i Costa Rica.
Göteborgs-Posten

AVTAL OM BIOLOGISK MÅNGFALD KLART
Nästan 200 länder enades i slutet av oktober på ett FN-möte i Nagoya i Japan om en plan för att bromsa förlusten av arter fram till år 2020. Avtalet beskrevs efter att det träffats som ”historiskt” eftersom rika och fattiga länder till slut lyckats komma överens om sätta konkreta mål för att skydda hotade ekosystem.
En av de stora stötestenarna var frågan om tillgång till och fördelning av vinsterna från genetiska resurser, som medicinalväxter. Dessa växter återfinns oftast i tropiska u-länder och dessa vill ha del av vinsten när läkemedelsföretag i de rika länderna utvecklar mediciner från växterna. Enligt nyhetsbyrån Reuters lyckades miljöministrarna komma överens om regler för hur vinsterna ska fördelas mellan regeringarna i de aktuella länderna där medicinalväxterna finns och läkemedelsföretagen.
En annan stötesten har varit hur stor del av jordens yta som bör avsättas till reservat och nationalparker. Vissa "tongivande" u-länder ville inte gå med på EU:s mål – att 20 procent av landytan och 15 procent av havsytan skyddas – men nu lyckades man enas om att 17 procent av landytan och 10 procent av havsytan ska skyddas, rapporterar AFP.
Dagens Nyheter

ENERGISNÅLA BYGGBODAR SKULLE HALVERA ENERGIANVÄNDNINGEN
En byggbod är bara 24 kvadratmeter stor. Ändå använder bodarna nästan lika mycket energi som en halv villa. Förklaringen är att majoriteten av bodarna har dåligt isolerade väggar och fönster. De har ingen värmeåtervinning av ventilationens frånluft, och värms dessutom upp med direktverkande el. Tidningen Byggindustrins beräkningar visar att energin de använder motsvarar uppvärmning och hushållsel i drygt 15 000 eluppvärmda villor.
Nu har dock flera företag börjat hyra ut energieffektiva byggbodar. Våra nya bodar kan halvera energianvändningen om de används rätt, säger Jan Isgård, på företaget Cramo. Företagets så kallade energibod har en rad energibesparande installationer, som bland annat energieffektiva fönster, återvinning av värmen i frånluften, närvarostyrd belysning och effektivare isolering i väggarna.
- Vi lägger också isolering mellan bodarna, när de står i två plan, samt mellan bodarna och marken. Det här är den enskilt viktigaste åtgärden som sparar ungefär trettio procent av energin, säger Jan Isgård.
Byggindustrin

INTERNATIONELL EKOMARKNAD ÖKAR
Den internationella marknaden för ekologiska produkter tappade farten när finanskrisen för två år sedan slog till på allvar. Nu är försäljningen återigen på väg upp. Under 2008 passerade världens totala ekologiska försäljning 50 miljarder dollar och bedömare förväntar fortsatt marknadstillväxt.
I både USA och Europa har försäljningen fortsatt att växa under 2010. I Tyskland har ekohandeln ökat tvåsiffrigt under årets första hälft. Positiva rapporter kommer även från Frankrike, Österrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Holland.
Ekoweb

GENOMBROTT FÖR ETANOLTEKNIK FRÅN LUND
En ny jäsningsteknik från Lundabolaget Taurus Energy gör det möjligt att utvinna upp till 40 procent mer etanol ur majsplantor. Nu drar försäljningen igång.
Efter ett par års tester i laboratoriemiljö har Taurus Energy de senaste veckorna lyckats bevisa att den nya jäst bolaget tagit fram fungerar även i industriell skala.
Den nya jästen gör det möjligt att utvinna etanol även ur majsplantor och inte bara själva majsen.
- Med vår teknik kan man få ut upp till 40 procent mer etanol genom att utnyttja det som i dag blir restprodukter, säger bolagets vd Lars Welin.
De första anläggningarna som använder den nya tekniken kan stå klara kring 2013-2014, tror Lars Welin.
Sydsvenskan

GE STORSATSAR PÅ ELBILAR
General Electric ska köpa 25 000 elbilar fram till 2015. Satsningen innebär att företaget byter ut halva sin globala vagnpark. Inledningsvis kommer GE att köpa in 12 000 bilar. Först ut är inköp av Chevrolet Volt under 2011. Därefter kommer de att köpa in ytterligare bilar i takt med att tillverkarna expanderar sina elbilsportföljer. Företaget kommer att använda en blandning av olika elbilstekniker för att tillgodose sina behov. 
GE ska också sätta upp två erfarenhets- och inlärningscenter för elbilskunder som ska ge kunder, anställda och forskare direkttillgång till elbilar och utvecklingstekniker. Båda är placerade i USA.
Recyclingnet

MQ ANMÄLS FÖR GRÖNMÅLNING
Företaget MQ framställer sig som bättre miljökämpar än vad det är. Det tycker organisationen Sveriges konsumenter som anmäler klädkedjan för grönmålning.
På klädkedjans affischer samt på webben står "More quality makes your wardrobe money and planet last longer". Enligt Sveriges konsumenter menar MQ att deras kläder skulle vara av bättre kvalitet än andra på grund av utbudet av märkeskläder i kedjans butiker. Märkeskläderna gör att konsumenten kan ha plagget längre tid vilket i sin tur skall vara bra både för privatekonomin och minska den miljöpåverkan klädproduktionen ger.
Men Sveriges konsumenter menar att det inte finns några bevis för att märkeskläder generellt skulle vara av bättre kvalitet än andra kläder och anmärker på att företaget försöker anknyta sitt utbud av märkeskläder till att de är ett företag som tar ansvar för miljön.
"På deras webbplats framstår deras insatser inom miljöarbetet som vaga, men att de hellre talar om vad de skall göra i framtiden. Detta är ett typiskt exempel på "greenwash" då MQ försöker framställa sig bättre än vad de i verkligheten är."
Göteborgs-Posten

PRESS PÅ BOENDE OM SUND LIVSSTIL
Sopsortera. Äta rätt. Åka kollektivt eller cykla. Handla miljömärkt. Motionera. Ingå i en bilpool. Umgås med grannarna. Nyligen klubbade Stockholms kommunfullmäktige – i stort sett utan debatt – ett miljöprogram för Stockholms nya prestigeprojekt, den högprofilerade Norra Djurgårdsstaden.
Om de ambitiösa målen ska uppfyllas räcker det inte med att bygga energisnåla hus, hitta smarta tekniska lösningar och sörja för en bra kollektivtrafik.
De som flyttar in måste, enligt Stockholms stad, fås att förstå och engagera sig.
Förutom att lära sig de tekniska lösningarna, att använda en avfallskvarn och mäta hur mycket vatten man använder och hur mycket sopor man slänger – det debiteras individuellt – ska de boende utbildas om vilken mat man äter och hur man köper miljömärkta varor.
– Att leva miljösmart är givetvis den viktigaste delen i projektet. Men den sociala dimensionen finns också med, att skapa en känsla av sammanhang och ordna samlingslokaler där folk kan träffas och känna gemenskap, säger miljö- och hållbarhetsstrategen Tomas Gustafsson.
Den som vill ha egen bil är dock inte så gynnad. Staden planerar för i medeltal en halv p-plats per lägenhet.
Dagens Nyheter

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.