Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
DECEMBER 2010 - ARTONDE ÅRGÅNGEN

FÖRHANDLINGARNA RÄDDADES – INTE KLIMATET
Klimatförhandlingarna i Cancún, som avslutades den 10e december, har analyserats av många. En av dessa är Naturskyddsföreningen, som skriver att uppgörelsen som nåddes mest är en livlina till nästa klimatmöte. Vidare skriver man att innehållet i Cancún agreement, det formella namnet på uppgörelsen i Mexico, är diffust och oklart. En typisk kompromisstext där olika intressen tolkar texten på olika sätt. Många konflikter är i grunden olösta. Förtroendet mellan länderna tycks emellertid vara bättre. Man är nu överens om att förhandla vidare i två olika spår, Kyotospåret och konventionsspåret.
Naturskyddsföreningen skriver också att det är en stor framgång att FN-förhand-lingarna inte bröt ihop och i takt med klimatforskningens allt tydligare hotbild finns det nu en plattform för att kunna ta tuffa beslut längre fram. Man nämner också att det gjordes framsteg när det gäller att skapa en klimatfond, utveckling av institutioner för att hantera anpassningsåtgärder och skyddet av regnskog.
Miljöminister Andreas Carlgren skriver i ett pressmeddelande att klimatförhandlingarna är på rätt köl igen och att Cancún är ett steg på vägen mot det som krävs
- FN-skutan som fick svår slagsida i Köpenhamn kom på rätt köl igen i Cancún. Fortfarande är åtgärderna för att rädda jordens klimat otillräckliga, men FN har tagit ett steg för att återupprätta förtroende. Vi undvek att det multilaterala klimatsamarbetet kapsejsade.

350 000 DÖR AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Varje år dör 350 000 människor till följd av klimatförändringar, de allra flesta är barn i länder i Afrika och Asien. Redan om tio år kan den siffran vara upp i en miljon dödsfall per år. En ny rapport från forskningsinstitutet DARA i Madrid, som presenterades vid klimatmötet i Cancún, har kartlagt hur sårbara olika länder är till dagens förändrade klimat. Det forskarna har uppskattat är bland annat effekter på människors hälsa, klimatrelaterade katastrofer och ekonomi.
I dag är det framför allt världens fattigaste länder som drabbas av klimatförändringarna, men det kommer att förändras redan inom 20 år.
– Ingen kommer att förbli oberörd av klimatförändringarna, inte ens USA. Under de kommande 20 åren kommer vi att gå in i en väldigt sårbar period, säger Saleemul Huq, forskare på internationella institutet för miljö och utveckling, IIED.
Hälften av de ekonomiska förlusterna räknar forskarna med kommer att uppstå i västvärlden, och där toppar USA listan.
Dagens Nyheter

SENASTE TIO ÅREN DE STORMIGASTE HITTILLS
Det senaste decenniet har antalet svåra stormar, ihållande torka och andra extrema väderhändelser varit större än någonsin tidigare, rapporterade världsmeteorologiska organisationen WMO under klimatmötet i Cancún i Mexiko.
– Det är helt klart att det finns en uppåtgående trend både när det gäller styrka och antal i värmeböljor, skyfall och tropiska cykloner, säger Ghassem Asrar på WMO.
Redan i den första rapporten från FN:s klimatpanel IPCC förutspådde forskarna att detta skulle inträffa i en allt varmare värld. I dag finns facit.
– Temperaturen fortsätter uppåt, och de kraftiga värmeböljorna blir fler och mer spridda, säger Ghassem Asrar.
Ett exempel är sommarens värmevåg i Ryssland med svåra skogsbränder som följd. Något liknande hade inte uppmätts sedan 1500-talet, enligt WMO. Om ingenting görs för att minska utsläppen av koldioxid kommer temperaturkurvan att fortsätta uppåt – och förutsägelsen att det då blir minst 4 grader varmare om hundra år står sig, enligt WMO.
Dagens Nyheter

TRAFIKENS UTSLÄPP MINSKAR INTE TROTS BRÄNSLESNÅLARE BILAR
De nya bilar som såldes i Sverige under första halvåret i år släppte ut fem procent mindre koldioxid per kilometer än de bilar som såldes 2009. Men trots det minskar inte trafikens samlade utsläpp. Orsaken är att bilarna samtidigt blir fler och körs längre. Det visar en sammanställning från Trafikverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket.
Den ökande trafiken har lett till att trenden sedan två år med minskade utsläpp från trafiken nu är bruten. Att nya bilar har blivit bränslesnålare och att andelen förnybara bränslen har ökat, har inte räckt för att kompensera för trafikökningen. Sedan 1990 har utsläppen ökat med 13 procent.
Konsumentverket

OTILLÅTNA UTSLÄPP FRÅN GRUVOR
Svenska gruvor släpper ut mer giftiga ämnen än de har tillstånd till. I flera fall ligger utsläppen långt över det tillåtna. Ett exempel är Blaikengruvan i Västerbotten. Från gruvan rinner Blaiksjöbäcken. Här har det skett massiva utsläpp under 2010, framförallt av zink. Enligt bolagets egen miljörapport har 1 700 kilo zink runnit ut här, vilket är tre gånger så mycket som gruvbolaget Lappland Goldminers har tillstånd till och långt över den gräns som Naturvårdsverket anser vara akut farligt för djur och växter.
Blaikengruvan är inget undantag. Av de tretton aktiva gruvor som Västerbottensnytt granskat släpper åtta ut mer än de får sedan 2008. Även de nedlagda gruvorna följer samma mönster, där har 16 av de 22 granskade gruvorna utsläpp som är farligt höga.
Ofta handlar det om giftiga ämnen som arsenik, bly, kadmium, koppar och zink.
- Det här kan få allvarliga konsekvenser för miljön säger Hans Borg som är professor vid Stockholms universitet.
Rapport

MASSDÖD BLAND BIN OROAR
Under de senaste åren har flera länder i världen rapporterat om en större bidödlighet. EU-kommissionen ska nu satsa extra resurser för att ta reda på varför bin har drabbats av ökad dödlighet. Kommissionen vill ta reda på vad som ligger bakom, och planerar bland annat ett laboratorium för bins hälsa.
Bin behövs inte minst som pollinerare av växter, och därför ses den ökande dödligheten som oroande. Bland de åtgärder som kommissionen lagt fram för att kartlägga bidöden finns olika forskningsprojekt, en mer försiktig användning av bekämpningsmedel inom jordbruket, översyn av hälsoregler för bin och utbildning av tjänstemän.
Den pollinering som bin står för är värd uppskattningsvis 22 miljarder euro för jordbruk samt frukt- och blomsterodlare i EU, enligt kommissionen.
Europaportalen.se/Dagens Nyheter

SNART ÄR ALLA FISKEVATTEN UTNYTTJADE
Det kommersiella fisket har nu fiskat ut världshaven så omsorgsfullt att det snart inte längre finns några nya fiskevatten att exploatera. Inte bara fisken tryter, det gör även andra marina djur och organismer långt ner i näringskedjan. Varningen kommer från forskare verksamma vid University of British Columbia i Kanada.
Resultaten visar att de totala fångsterna i dag är minst dubbelt så stora per capita jämfört med vad som krävs för att bedriva ett långsiktigt hållbart fiske. Forskarna anser att det storskaliga fiskets påverkan på de stora marina ekosystemen nu är så stor att fångsterna måste minska och världens länder inrätta marina reservat som är kopplade till fiskeförbud. Forskarna påpekar att mindre än 0,1 procent av världens hav i dag är avsatta som marina reservat där det råder fiskeförbud.
Dagens Nyheter

VATTENFALL ÖPPNAR FLER BRUNKOLSGRUVOR
Trots regeringens krav på minskade koldioxidutsläpp planerar statliga Vattenfall att inte bara fortsätta sin nuvarande brytning av brunkol i Tyskland, utan också att utöka den. Enligt Veckans affärer planerar Vattenfall fem nya brunkolsgruvor som gör att fyra byar måste jämnas med marken och 3 500 människor flytta. Gruvbrytningen innebär också att grundvattennivå sänks, vilket orsakar stora problem för jordbruket.
Vattenfall bryter för närvarande brunkol i fem olika dagbrott i östra Tyskland. Hittills har jordbruksmark motsvarande en femtedel av hela Skåne, förstörts i regionen. Vattenfall vill nu fortsätta med brunkolsbrytningen till minst 2050.
Planerna går också emot den tyska regeringens energiscenario för 2050 där brunkol inte längre finns med i den tyska energimixen.
Rapport

SHELL HAR INFILTRERAT NIGERIAS REGERING
- Vi vet allt som pågår på ministerierna i Nigeria, säger Shells vd i Nigeria Ann Pickard till amerikanska diplomater, enligt de hemliga rapporter som Wikileaks nu har läckt ut.
- Vi har stött anställda på alla relevanta departement och har därför full insyn där, säger Pickard, utan att utveckla vad stödet till utvalda anställda består av.
Enligt den brittiska tidningen the Guardian som har läst de läckta papperna skryter också Shell-chefen med att de nigerianska politikerna "glömt bort" hur Shell nästlat sig in på ministerierna och nu inte förstår i vilken utsträckning Shell vet om hur och vad regeringen tänker. Shell tillbakavisar helt att företaget skulle ha "infiltrerat" de nigerianska ministerierna, en talesman kallar uppgifterna för "bedrägliga". Även Nigerias regering förnekar uppgifterna om att Shell skulle ha en sådan insyn i regeringsarbetet.
Men en av de gräsrotsorganisationer som kämpar för att mer av oljepengarna ska komma befolkningen i Nigeria till del, säger till The Guardian att uppgifterna bara bekräftar deras bild av Shells inflytande.
SR Ekot

KINA SATSAR PÅ BIOETANOL
I jakten på minskad klimatpåverkan ska Kina satsa på bioetanol – tillverkad av majshalm. På vägen dit har landet tagit hjälp av världsledande forskare vid Lunds tekniska högskola, LTH. Nyligen fraktades stora balar majshalm från Kina till Lund. Inte för att halmen inte finns i Skåne – utan för att sammansättningen av den är en annan.
– Ländernas jordmån kan skilja sig åt, konstaterar Guido Zacchi, professor i kemiteknik, vid LTH.
Med halmen ska han och hans kollegor utvinna cellulosa och ta fram etanol. Syftet är att lundensarna sedan ska lära kineserna hur processen går till så att dessa – om de når sin målsättning – så småningom kan starta kommersiell produktion. 
I Kina finns i dag ett överflöd av halm från majs, ris och vete. Tillverkning av etanol från majsen sker redan, men ska förbjudas.
– Man tycker att den ska användas till mat. I stället vill man nu lära sig att framställa etanol från dess rester, säger Guido Zacchi.
Kina har under den senaste femårsperioden uppfört omkring 25 biobaserade kraftverk som eldas med halm och trärester. Tanken är att kombinera dem med etanol för att få grönt bränsle. Av resterna, som eldas, blir det dessutom grön el.
– Det här kommer inte att lösa alla energiproblem. Men det är en långsiktig satsning för Kina och definitivt en pusselbit för de framtida lösningarna, säger Guido Zacchi.
Dagens Nyheter

STRÅLANDE ÅR FÖR SOLENERGI
Marknaden för solenergi växer med 25 procent nästa år, enligt analysföretaget Solarbuzz. Under de första tre kvartalen i år ökade efterfrågan med 196 procent. Enligt en prognos från Solarbuzz kommer solenergimarknaden i år att uppgå till 16,3 GW installerad effekt.
Kina påverkar både efterfrågan och tillgången. Under klimatförhandlingarna i Cancún i Mexiko, meddelade landet att det kommer att öka sitt stöd till solenergi, så att staten står för hälften av kostnaden för att installera ny solenergi. Kina har som mål att 15 procent av landets energikonsumtion ska ske från förnybara energikällor 2020.
E24

HÅLLBARHET MILJONVINST FÖR MAX
Sedan 2003 har Max hamburgare tredubblat antalet restauranger, femdubblat omsättningen och fyrdubblat vinsten. För att söka förklaringar till succén har bolaget analyserat kund- och varumärkesundersökningar.
- De talar sitt tydliga språk. En stor del av de senaste årens framgångar går bara att härleda till vårt hållbarhetsarbete, säger vd Richard Bergfors. Hållbarhet är vårt mest lönsamma initiativ någonsin.
Max blev världens första restaurang att mäta sin klimatpåverkan, att klimatkompensera för både sina egna och leverantörernas utsläpp och klimatmärka sina menyer. Den sistnämnda åtgärden ledde till att försäljningen av lågkoldioxidprodukter ökade med 15 procent.
Miljöaktuellt

SUNFLEET ÄR ÅRETS GRÖNA KAPITALIST
Bilpoolsföretaget Sunfleet Carsharing är Årets gröna kapitalist, en utmärkelse som årligen delas ut av Veckans Affärer. ”Med hjälp av en klimatsmart affärsidé har de gett den kollektiva tanken ett grönare ansikte. De har dessutom bevisat att det går lika bra att utnyttja en produkt utan att behöva äga den. Därför utses Sunfleet Carsharing till Årets Gröna Kapitalist 2010”.
Sunfleet är det enda bilpoolsföretaget som finns över hela landet och samtliga 340 bilar uppfyller Vägverkets krav på miljöbil. Företagets ambition är att finnas i alla större städer i Sverige, idag finns det på 25 orter.
Veckans Affärer

BÄSTA INTE-KÖPA-SAKER-JULKLAPPARNA
Här är tipsen på julklapparna som du inte bara kan fixa framför datorn, men som inte heller kräver någon leverans, och som signalerar omtanke om både den du ger och andra: Ge julklappen till någon annan, exempelvis genom UNICEF som har ett stort utbud välgörande klappar. Lägg ett träd under granen. Träd behövs på många ställen, både för att ge skugga och ge mat, och kostar bara 25 kr att plantera och driva upp. Finns hos WWF. Ge bort engagemang. Det är ju inne att ge bort upplevelser, så varför inte ge bort en volontärdag tillsammans. Gå till Volontärbyrån, leta upp ett volontäruppdrag som du tycker skulle vara roligt och sök tillsammans med en kompis. Ett bra sätt att umgås, som gynnar alla. Pris: 0 kr.
En lagom dos grönt

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.