Ser brevet konstigt ut i din e-postklient? Klicka här
Hemsida: Ekosofia.se Avregistrera Kontakt
FEBRUARI 2011 - NITTONDE ÅRGÅNGEN

JORDEN VÄRMS MER NÄR TUNDRAN TINAR
Upp till två tredjedelar av den djupfrysta tundran på jorden kommer troligen att smälta bort inom 200 år på grund av det allt varmare klimatet, varnar forskare i USA. Då frigörs enorma mängder växthusgaser som ytterligare spär på uppvärmningen.
Permafrosten täcker en femtedel av jordens landyta. Den globala uppvärmningen har de senaste decennierna varit störst på nordliga breddgrader. Våren kommer flera veckor tidigare och hösten betydligt senare än för 25 år sedan. Det innebär att den frusna tundran nu tinar och smälter allt snabbare. Flera forskare har slagit fast att utsläppen av både koldioxid och metan ökat kraftigt de senaste åren, vilket bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.
Nu har forskare vid Nationella snö- och isdatacentret (NSIDC) i Boulder, USA, för första gången beräknat hur mycket kol, i form av koldioxid, som i framtiden kommer att läcka ut från smältande tundror till atmosfären.
De utnyttjade olika framtidsscenarier och prognoser för hur marktemperaturerna kommer att öka som FN:s klimatforskarpanel (IPCC) tagit fram. Forskarna uppskattar att mellan 29 och 59 procent av permafrosten, som det tog tiotusentals år att bilda, kommer att vara försvunnen till 2200.
Det leder enligt studien till att grovt räknat ytterligare 190 miljarder ton frigörs till atmosfären, det mesta redan inom 100 år.
– Det utgör samtidigt hälften av det kol som släppts ut i atmosfären sedan industrialismens genombrott, säger Kevin Schaefer som lett studien.
DN

SKYFALL KNYTS TILL KOLDIOXIDUTSLÄPPEN
Extrema skyfall och svåra översvämningar är starkt kopplade till människans utsläpp av växthusgaser. I vissa fall har risken för översvämningar nära nog fördubblats, enligt två nya studier som publicerats i Nature.
I den ena studien har kanadensiska forskare samlat in mätdata om nederbörd på norra halvklotet under femtio år och sedan jämfört det med klimatmodellerna.
– De extrema skyfallen har blivit intensivare med åren, och den förändringen kan inte förklaras av naturliga variationer, säger Francis Zwiers på Victoriauniversitetet i Kanada.
I den andra studien har brittiska forskare kopplat översvämningarna i Storbritannien hösten 2000 till klimatförändringarna. I studien utgår forskarna från detaljerade beräkningar av hur vädret utvecklades under perioden och hur det sedan påverkade vattenflödena i landet. Sedan räknar de ut hur samma skeende skulle ha sett ut utan människans tillskott av extra växthusgaser.
– På så sätt kan vi visa att människans utsläpp av växthusgaser mer än fördubblade oddsen för översvämningar, säger Pardeep Pall vid universitetet i Oxford i Storbritannien.
Den enskilt viktigaste förklaringen till regnmängderna var varmare luft över Storbritannien.
– En varmare atmosfär kan bära mer vattenånga. Det betyder att också regnen kan bli kraftigare, säger Pardeep Pall.
DN

MILJARDSKADESTÅND EFTER MILJÖSKANDAL I ECUADOR
Det amerikanska oljebolaget Chevron har dömts att betala motsvarande 60 miljarder kronor i skadestånd av en domstol i Ecuador i en av världens största miljörättegångar. Oljegiganten anklagas för att ha förorenat ett stort område i Amazonas regnskog. Miljökatastrofen kallas för Regnskogens Tjernobyl. Chevronägda Texaco pumpade i 20 år upp olja från Ecuadors del av Amazonas.
När utvinningen var klar i början av nittiotalet lämnade bolaget kvar över tusen dammar med oljeslam. Vattnet förgiftades och orsakade en rad sjukdomar och dödsfall bland ursprungsbefolkningen. Giftiga ämnen läckte ut i vatten där över 100 000  människor dricker, badar och tvättar sina kläder. Enligt en expertgrupp har det lett till att 1 400 människor dött av cancer, som kan kopplas till Texacos miljöförstöring. Läkare har också noterat fler fall av magkatarr, missfall och hudsjukdomar.
Rättegången i Ecuador har pågått i flera år. Oljejätten Chevron förnekar inte, det man kallar nedsmutsning, men hänvisar till ett avtal med Ecuadors dåvarande regering som befriar bolaget från ansvar. Chevron planerar att överklaga domen.
Sammanlagt står 30 000 människor bakom stämningsansökan.
Miljövänner hoppas nu att domen ska bli vägledande och tvinga bolag att visa samma miljöansvar i fattiga länder som i industriländer.
SR Ekot

REPUBLIKANERNA VILL DRA IN STÖDET TILL FN:S KLIMATPANEL
Det republikanska partiet i USA vill dra in allt stöd till FN:s klimatpanel IPCC, som en del av de budgetnedskärningar som nu behandlas i den amerikanska kongressen. Förslaget att dra in stödet till IPCC har röstats igenom – som en del av ett större paket av nedskärningar – i den ena av kongressens två kamrar, representanthuset, där republikanerna är i majoritet. Det är dock inte säkert att de föreslagna neddragningarna kommer att godkännas av kongressens andra kammare senaten, där demokraterna har ett litet övertag.
Republikanerna vill totalt sett minska satsningarna på klimatet med nära en tredjedel. I sitt budgetförslag drar de dessutom in tjänsten för Vita Husets rådgivare i klimatfrågor.
Många republikanska politiker tror inte att klimatförändringarna är människoskapade.
Dagens Arena

KOLDIOXIDUTSLÄPPEN FORTSÄTTER ATT ÖKA TROTS FLER BRÄNSLESNÅLA NYA BILAR
Under 2010 minskade koldioxidutsläppen från nya bilar mer än någonsin. Minskningen av koldioxidutsläpp från nya personbilar, från 164 gram/km till 151 gram/km, och den ökade användningen av biobränslen räcker emellertid inte för att kompensera för den ökade trafiken. Totalt ökar utsläppen av koldioxid från vägtrafiken med 100 000 ton.
Det är tydligt att effektivare motorer och biobränslen inte räcker för att kompensera för trafikökningen, utan som mest kan stabilisera utsläppsnivåerna. Om minskningar ska till, måste inriktningen ändras vad gäller utveckling av samhälle och infrastruktur. Bilen måste få minskad betydelse till förmån för ökad kollektivtrafik, cykling och transporter via järnväg och sjöfart.
Trafikverket

FÅR INTE KALLA FJÄRRVÄRME MILJÖVÄNLIG
Göteborg Energi kommer inte längre använda ordet "miljövänlig" i sin marknadsföring. Det efter kritik från Konsumentverket/KO. I sin pågående reklamkampanj kallar de bland annat sin fjärrvärme för miljövänlig.
Konsumentverket menar att det är vilseledande eftersom ingen energikälla enbart har positiva effekter på miljön. Nu backar alltså Göteborg Energi från påståendet och lovar att inte använda ordet miljövänlig i marknadssyfte mer.
SR Ekot

FN: GRÖN EKONOMI GER HÖGRE TILLVÄXT
Genom att satsa motsvarande två procent av världens samlade BNP skulle övergången till en grön ekonomi kunna säkras. Det hävdar FN:s miljöorgan UNEP i en ny stor rapport. Men idag är det istället oljan som subventioneras.
-I klimatförhandlingarna har väst lovat att få fram 100 miljarder dollar per år för att hjälpa fattigare länder. Fem gånger så mycket pengar går idag till att subventionera fossila bränslen. Det visar hur orimliga proportionerna är, säger miljöminister Andreas Carlgren, som medverkade vid UNEP:s ministermöte i Nairobi där rapporten presenterades den 21 februari.
Enligt rapporten satsas idag 600 miljarder dollar om året globalt till att subventionera fossila bränslen. Även inom EU finns sådana subventioner, pengarna går bland annat till jordbruket och fisket.
Istället borde pengar, motsvarande 1,3 triljoner dollar per år globalt, satsas på att stimulera ett klimatsmartare jordbruk, energieffektivare byggnader och på att öka andelen förnyelsebar energi och ett hållbarare fiske, menar experterna bakom rapporten. Redan om tio år skulle det ge högre ekonomisk tillväxt än med dagens utvecklingstrend, menar de.
DN

JACKSON VILL LÖSA TILLVÄXTENS DILEMMA
I början av februari lockade en brittisk professor över 1 300 människor till ett riksdagsseminarium och två sprängfyllda föreläsningar i Stockholm och Malmö.
Fenomenet heter Tim Jackson - men än intressantare är egentligen den frågeställning Jackson satt på pränt genom en brittisk regeringsrapport, som sedan blivit bok och nu kommer ut på svenska. Boken heter "Välfärd utan tillväxt" och lyfter en lika tabubelagd som avgörande global ödesfråga. Jackson själv, professor i hållbar utveckling, kallar det "tillväxtens dilemma".
Alltfler är överens om att människan obehagligt snabbt håller på att spränga jordens ekologiska ramar. Den globala uppvärmningen och utsläppen av växthusgaser är bara ett exempel. Världsekonomin, som den ser ut idag, håller kort sagt på att närma sig det fysiskt möjliga och har inom ett par områden redan passerat hållbarhetens gränser.
Myntets andra sida handlar om hur litet vi tycks förmögna att göra något åt problemen inom ramen för dagens ekonomiska system och hur fullständigt grundläggande tillväxt och ökad konsumtion tycks ha blivit - i våra liv, för våra samhällen, och inte minst för våra politiker och makthavare.
Nu är Jacksons bok inget apokalyptiskt frosseri i dystra fakta. Hela hans poäng är att det finns vägar ur dilemmat. Men att de innebär att vår tids allra heligaste ko inom politik och ekonomi måste ifrågasättas: Tillväxten.
Tillsammans med den kanadensiske ekonomen Peter Victor försöker Jackson staka ut reformer och ramar för en ekonomi som håller sig inom ekologins gränser.
Till reformpaketet hör:
-  tydliga tak för resursförbrukning och utsläpp
-  grön skatteväxling
-  arbetstidsförkortning - alltså dela på jobben och omsätta ökad produktivitet i mer fritid istället för mer konsumtion
-  en hårdare reglerad finansmarknad
-  satsningar på minskad ojämlikhet
-  styra om investeringar till grön omställning, offentlig konsumtion och satsningar som kollektivtrafik och infrastruktur.
Till saken hör, menar Jackson, att dagens tillväxtformel går på tomgång i den rika världen. BNP ökar. Vi konsumerar alltmer. Men indikatorer för hälsa, utbildning, livslängd och inte minst välbefinnande står alltmer och stampar på samma nivåer som på 1970-talet. Tillväxten har slutat att leverera.
Svt vetenskap

BIOGASMÖJLIGHETER VÄRDA 200 MILJONER KRONOR SLÖSAS BORT
I en ny analys från Länsstyrelsen i Stockholm konstateras att matavfall som kunde ha förvandlats till biogas värt cirka 200 miljoner kronor gick till spillo år 2009. Samtidigt förbrukas det bara inom transportsektorn dubbelt så mycket biogas i Stockholms län som det produceras där. 
– Ungefär 122 000 ton matavfall gick till spillo år 2009. Matavfall som skulle kunna förädlas till biogas motsvarande drygt 15 miljoner liter bensin till ett försäljningsvärde av cirka 200 miljoner kronor, säger Ylva Ericsson på Länsstyrelsen.
Endast en fjärdedel av matavfallet i Stockholms län samlades in och behandlades biologiskt för att bli biogas år 2009. Större delen av den mat som slängdes brändes i stället tillsammans med övrigt hushållsavfall.

NY METOD ATT UTNYTTJA BROMSENERGI
När en busschaufför bromsar omvandlas rörelseenergin till värmeenergi vid bromsskivorna för att sedan försvinna ut i luften. Vid stadskörning blir det en hel del energi som går förlorad på det här sättet. Men på Lunds Tekniska högskola har man nu tagit fram en metod att ta vara på bromsenergin. Man gör helt enkelt tryckluft av den och lagrar den i en tank. När bussen sedan startar igen tar man hjälp av den lagrade tryckluften.
-Metoden lämpar sig bäst för stadsbussar, distributionsbilar, sopbilar och andra fordon som körs med många stopp, säger Per Tunestål, docent i förbränningsmotorer på LTH. -Det handlar om 10 till 60 procent beroende på hur fordonet körs.
Bilar som har elmotorer kan redan idag ta vara på en del av bromsenergin, men för fordon som enbart drivs av bensin, diesel eller gas är det här nytt. Och man kan spara mycket bränsle
Svt Rapport

VÄG PRODUCERAR EL AV SOL
Holländska forskare håller på att utveckla en väg som ska producera elektricitet med hjälp av solceller direkt under vägytan. Vägytan är av specialbehandlat hårt glas, och nästa år ska en fungerande pilotanläggning i form av en cykelväg byggas norr om Amsterdam. En väg som betalar sig själv genom att producera elektricitet, det är målet för forskningscentret TNO och de två företag som ligger bakom den så kallade "Solvägen".
Glaset är både mycket hållfast och så grovt och strävt att cyklisterna inte ska halka. Glaset släpper igenom solljus ner till solceller strax under ytan.
Flera tekniska utmaningar återstår, men om pilotanläggningen visar sig vara både hållbar och tekniskt väl fungerande tror Paul van Meel att det inom tio år kommer vara kommersiellt rimligt att bygga även bilvägar med inbyggda solceller.
Sr Ekot

Kort om Ekosofia AB
Ekosofia AB är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling.
Våra tjänster omfattar:
  • Omvärldsbevakning/analys
  • Miljöledning
  • Utbildning
  • Utredningar/förstudier
  • Affärs- och marknadsutveckling
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Allmän rådgivning
Vi vänder oss till företag och organisationer, både stora och små; oavsett bransch, verksamhetsområde och geografisk hemvist. Ekosofia AB grundades 1993.
Ekosofias nyhetsbrev utkommer med elva nummer per år. Ansvarig utgivare är Bill Romanus. För mer information om nyhetsbrevet kontakta Bill Romanus romanus@ekosofia.se.

För mer information om Ekosofia AB och våra tjänster, kontakta Magnus Ruberg på telefon 031 - 708 66 52 eller magnus.ruberg@ekosofia.se.