Miljöutbildningar och seminarier - för hållbar utveckling

Behovet av miljöutbildningar är mycket stort. Klimatfrågan, energiomställningen, marknadsutvecklingen för miljöanpassade produkter och tjänster och en allt tuffare kemikaliepolitik - det händer mycket inom området miljö och hållbar utveckling.

Kraven och förväntningarna från samhället och kunderna blir allt tydligare; nuvarande kunder ställer nya frågor och nya kunder ställer nya krav. även massmedias fokusering på klimat och miljö bidrar till att alla fretag måste ta sitt ansvar.

Medvetna medarbetare är en förutsättning för att företag ska kunna ta detta miljöansvar och medverkar dessutom till att utveckla företaget. Sedan 1993 har vi på Ekosofia genomfört omkring ett tusen miljöutbildningar, seminarier och föreläsningar och totalt utbildat över 17 000 deltagare.

Vi håller också föreläsningar eller kurser i samarbete med bland annat högskolor, universitet och branschf�reningar.

Våra miljöutbildningar och seminarier
Vårt breda utbud av miljö½utbildningar spänner över en rad ämnen, inklusive miljörevision och miljölagstiftning. Vi erbjuder också utbildningar med miljöanknytning till områden såsom affärsutveckling, marknadsföring, public relations, opinonsbildning och kommunikation.

Grundläggande miljöutbildning - 4 timmar
Målsättningen är att ge medarbetarna en grundläggande miljöutbildning och att skapa ökad medvetenhet om miljöarbetet och dess möjligheter, för att på så sätt inspirera till ett trovärdigt miljöarbete.

Motsvarar kraven för miljöutbildning enligt Milj�diplomering i Göteborg (Svensk MiljöBas).

Inspirationsföreläsning/vidareutbildning inom miljö½ - cirka 2 timmar
Målsättningen är att ge medarbetarna inspiration till ett fortsatt trovärdigt miljöarbete, påminna och uppdatera om de viktigaste delarna när det gäller grundläggande miljöfrågor och skapa ökad medvetenhet om miljöarbetet och dess möjligheter.

Motsvarar kraven från Miljödiplomering i Göteborg (Svensk MiljöBas) på uppföljande vidareutbildning eller studiebesök i samband med omdiplomering.

Ledningsgruppsseminarium - cirka 2 timmar
Syftet är att uppnå samsyn om miljöfrågans betydelse samt om möjligheterna och fördelarna med att driva företaget på ett hållbart sätt. Att belysa de krav och förväntningar som omgivningen ställer på hållbar utveckling.

Målsättningen är att ge ledningsgruppen en gemensam bas och referensram när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Här ingår att redovisa läget och beskriva trender i Sverige, men även internationellt och globalt - inom FN och EU.

Ledningsgruppsseminarium - cirka 3,5 timmar
Syftet är att uppnå samsyn om miljöfrågans betydelse samt om möjligheterna och fördelarna med att driva företaget på ett hållbart sätt. Att belysa de krav och förväntningar som omgivningen ställer på hållbar utveckling.

Seminariet ska ge deltagarna förutsättningar för att kunna fatta rätt strategiska beslut för företagets utveckling och framtid samt arbeta med miljödriven affärs- och marknadsutveckling. Det är också nödvändigt för att kunna göra relevanta riskanalyser - på både kort och lång sikt.

Seminariet ska också ge underlag för en diskussion om hur företagets fortsatta arbete inom miljö och hållbar utveckling ska bedrivas. Med vår analysmetod går vi tillsammans igenom verksamheten, bland annat utifrån omvärldens krav och förväntningar.

Detta seminarium genomförs med två seminarieledare.

Kommande seminarier:

 


Seminarium med workshop
IPCC:s klimatrapport - risker och
möjligheter för företag och näringsliv.

 Ekosofias öppna utbildningar:  • Kommunikation för miljö och hållbar utveckling
  • Ett seminarium med workshop för hållbarhetsansvariga, miljösamordnare m fl
    © Ekosofia AB, Anders Carlssons gata 7, 417 55 Göteborg  |  Tel: 031-708 45 50, Fax: 031-708 45 60  |  E-post: ekosofia@ekosofia.se