Milj�utbildningar och seminarier - f�r h�llbar utveckling

Behovet av milj�utbildningar �r mycket stort. Klimatfr�gan, energiomst�llningen, marknadsutvecklingen f�r milj�anpassade produkter och tj�nster och en allt tuffare kemikaliepolitik - det h�nder mycket inom omr�det milj� och h�llbar utveckling.

Kraven och f�rv�ntningarna fr�n samh�llet och kunderna blir allt tydligare; nuvarande kunder st�ller nya fr�gor och nya kunder st�ller nya krav. �ven massmedias fokusering p� klimat och milj� bidrar till att alla f�retag m�ste ta sitt ansvar.

Medvetna medarbetare �r en f�ruts�ttning f�r att f�retag ska kunna ta detta milj�ansvar och medverkar dessutom till att utveckla f�retaget. Sedan 1993 har vi p� Ekosofia genomf�rt �ver 700 milj�utbildningar, seminarier och f�rel�sningar och totalt utbildat fler �n 17 000 deltagare.

Vi h�ller ocks� f�rel�sningar eller kurser i samarbete med bland annat h�gskolor, universitet och branschf�reningar.

V�ra milj�utbildningar och seminarier
V�rt breda utbud av milj�utbildningar sp�nner �ver en rad �mnen, inklusive milj�revision och milj�lagstiftning. Vi erbjuder ocks� utbildningar med milj�anknytning till omr�den s�som aff�rsutveckling, marknadsf�ring, public relations, opinonsbildning och kommunikation.

Grundl�ggande milj�utbildning - 4 timmar
M�ls�ttningen �r att ge medarbetarna en grundl�ggande milj�utbildning och att skapa �kad medvetenhet om milj�arbetet och dess m�jligheter, f�r att p� s� s�tt inspirera till ett trov�rdigt milj�arbete.

Motsvarar kraven f�r milj�utbildning enligt Milj�diplomering i G�teborg (Svensk Milj�Bas).

Inspirationsf�rel�sning/vidareutbildning inom milj� - cirka 2 timmar
M�ls�ttningen �r att ge medarbetarna inspiration till ett fortsatt trov�rdigt milj�arbete, p�minna och uppdatera om de viktigaste delarna n�r det g�ller grundl�ggande milj�fr�gor och skapa �kad medvetenhet om milj�arbetet och dess m�jligheter.

Motsvarar kraven fr�n Milj�diplomering i G�teborg (Svensk Milj�Bas) p� uppf�ljande vidareutbildning eller studiebes�k i samband med omdiplomering.

Ledningsgruppsseminarium - cirka 2 timmar
Syftet �r att uppn� samsyn om milj�fr�gans betydelse samt om m�jligheterna och f�rdelarna med att driva f�retaget p� ett h�llbart s�tt. Att belysa de krav och f�rv�ntningar som omgivningen st�ller p� h�llbar utveckling.

M�ls�ttningen �r att ge ledningsgruppen en gemensam bas och referensram n�r det g�ller milj�- och h�llbarhetsfr�gor. H�r ing�r att redovisa l�get och beskriva trender i Sverige, men �ven internationellt och globalt � inom FN och EU.

Ledningsgruppsseminarium - cirka 3,5 timmar
Syftet �r att uppn� samsyn om milj�fr�gans betydelse samt om m�jligheterna och f�rdelarna med att driva f�retaget p� ett h�llbart s�tt. Att belysa de krav och f�r�vningar som omgivningen st�ller p� h�llbar utveckling.

Seminariet ska ge deltagarna f�ruts�ttningar f�r att kunna fatta r�tt strategiska beslut f�r f�retagets utveckling och framtid samt arbeta med milj�driven aff�rs- och marknadsutveckling. Det �r ocks� n�dv�ndigt f�r att kunna g�ra relevanta riskanalyser � p� b�de kort och l�ng sikt.

Seminariet ska ocks� ge underlag f�r en diskussion om hur f�retagets fortsatta arbete inom milj� och h�llbar utveckling ska bedrivas. Med v�r analysmetod g�r vi tillsammans igenom verksamheten, bland annat utifr�n omv�rldens krav och f�rv�ntningar.

Detta seminarium genomf�rs med tv� seminarieledare.

Kommande seminarier:

 


Seminarium med workshop
IPCC:s klimatrapport - risker och
m�jligheter f�r f�retag och n�ringsliv.

 Ekosofias �ppna utbildningar:  • Kommunikation f�r milj� och h�llbar utveckling
  • Ett seminarium med workshop f�r h�llbarhetsansvariga, milj�samordnare m fl
    © Ekosofia AB, Anders Carlssons gata 7, 417 55 Göteborg  |  Tel: 031-708 45 50, Fax: 031-708 45 60  |  E-post: ekosofia@ekosofia.se