Möjligheter med miljömedvetande!
Det företag som inte ligger före marknadens miljökrav riskerar sina kunder. Så ser verkligheten ut idag. Miljöfrågan är inte längre förknippad med tvång, myndighetsutövning och högljudda aktivister. Den tiden är förbi. Nu handlar det om att säkerställa en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Allt fler företag, organisationer, kommuner etc arbetar idag på ett eller annat sätt med miljöfrågan. Att det finns flera möjligheter med ett miljömedvetet agerande framgår klart och tydligt av det arbetet. Ökade intäkter, sänkta kostnader, förbättrad produktivitet och kvalitet, ökat engagemang hos medarbetare, bättre relationer med intressenterna – allt finns där.

Men det finns även exempel på mindre lyckade miljösatsningar – satsningar som slagit fel ut för att man inte varit medveten om vad som krävs. Tar man inte miljöfrågan på allvar finns det många fallgropar. Det krävs trovärdighet – både i det nödvändiga miljöarbetet och i miljökommunikationen med intressenterna.

Ökade intäkter
Marknaden för miljöanpassade produkter och tjänster växer stadigt i de allra flesta branscher. Allt fler konsumenter handlar miljömärkta varor och tjänster. Allt fler varor och tjänster miljöanpassas och miljömärks.

Dessa tendenser är bara exempel på att miljöfrågan har kommit för att stanna. Genom att möta kundernas krav på dessa produkter och tjänster – eller kanske till och med ligga före kraven – kan man också öka sina intäkter och minska risken för att förlora sina kunder.

Sänkta kostnader
Det finns stora möjligheter att med ett miljömedvetet agerande sänka sina kostnader. Genom att minska sin resursanvändning av såväl energi som material samt genom att minska mängden avfall sänks de direkta kostnaderna. En miljöanpassning av verksamheten innebär också en höjd beredskap för höjda skatter och avgifter på till exempel ändliga resurser och ej miljöanpassade produkter och processer.

Förbättrad produktivitet och kvalitet
Under lång tid har man försökt att lösa miljöproblemen med ”end of pipe solutions”, dvs. man har tagit hand om problemen i slutet av processerna, tex. genom dyra reningsanläggningar samt komplicerad och kostsam avfallshantering. Om man istället går tillbaka till källan för problemet – i planeringsarbetet eller på ritbordet   kan man göra rätt från början.

Genom att se verksamheten med ”nya” ögon och ifrågasätta befintliga metoder och processer ges en möjlighet att förbättrar såväl kvalitet som produktvitet. I stället för att som förr bygga högre skorstenar och effektivare filter går man alltså idag allt oftare bakåt i kedjan – uppströms – och löser problemen där. Det finns många exempel där miljöfarliga (och hälsovådliga) kemikalier kunnat bytas ut mot miljöanpassade, till gagn för både ekonomi, miljö och hälsa.

Ökat engagemang hos medarbetare
Här finns en möjlighet för företaget/organisationen att möta det engagemang som många människor känner och ger utryck för i sin vardag. Det är också en förutsättning – medarbetarna är motorn i miljöarbetet. Det är medarbetarna som kan verksamheten och det är från medarbetarna som de flesta idéer och förslag till miljöförbättringar kommer.

Ett företag med tydlig miljöprofil har idag lättare att behålla och rekrytera medarbetare. Många människor är miljömedvetna och vill därför inte arbeta i företag eller ens branscher med hög miljöpåverkan.

Kvalitetsmedvetna leverantörer
Allt fler verksamheter tar miljöhänsyn och ställer krav på sina leverantörer – en förutsättning för att veta något om den totala miljöbelastningen. Men också en möjlighet att ställa nya krav; att involvera leverantörerna i miljöarbetet; att få en dialog med dem; att få någonting nytt att diskutera. Det kan många gånger vara svårt att definiera tydliga krav på sina leverantörer. De är ju själva experter på sina respektive områden. Därför kan det ibland vara bäst att ge vida ramar eller kanske bara förklara sitt eget engagemang genom miljöpolicy och miljömål. Man skapar då förutsättningar för en dialog där leverantören kan få signaler till sin egen miljödrivna produkt- och affärsutveckling.

Förbättrade relationer med intressenterna
Ett miljömedvetet agerande ger ökad trovärdighet, något som i sin tur innebär en möjlighet till en fördjupad dialog med verksamhetens intressenter. Relationerna med exempelvis media, miljöorganisationer och med beslutsfattare inom samhälle och finans kan stärkas.

Medan miljöstörande händelser ger negativ publicitet innebär redan relativt små förbättringar på miljöområdet positiv respons och utrymme i nyhetsmedia. Genom att samarbeta i stället för att motarbeta miljörörelser och myndigheter skapas framförhållning och handlingsutrymme.

Försäkringsbolag och banker/finansiärer premierar verksamheter med bra miljöarbete och väntas höja försäkringspremier eller ge sämre krediter till dem som inte bedriver ett trovärdigt miljöarbete.

Vad krävs för att ta tillvara på möjligheterna?
För att kunna ta tillvara på möjligheterna med ett miljömedvetet agerande krävs för det första att man bedriver ett aktivt och medvetet miljöarbete. För det andra krävs det att man har förmågan att kommunicera detta arbete såväl internt som externt. Här är trovärdighet ett absolut krav. Med andra ord – det krävs att man agerar så att man är värd att tros på.

Man får inte använda miljöargument i sin marknadskommunikation om man inte kan leva upp till dem i det verkliga miljöarbetet. Det är förbjudet enligt marknadsföringslagen. Trovärdigheten och därmed förtroendekapitalet riskerar dessutom att förloras både internt och externt. Företaget måste börja med att bedriva ett trovärdigt miljöarbete.

Trovärdig miljökommunikation, både internt och externt, är i sin tur en förutsättning både för att lyckas med miljöarbetet och för att fullt ut kunna ta tillvara möjligheterna med ett miljömedvetet agerande. Trovärdighen kräver ett helhjärtat engagemang från ägare, styrelse och ledning. Man måste i ord och handling visa att man menar allvar. Då kan man möta engagemanget från medarbetare, leverantörer och till och med kunder och få dem att ta del i miljöarbetet.

Man måste vara konsekvent i miljöarbetet. Man kan inte vara miljömedveten i en del av verksamheten samtidigt som man struntar i en annan och ändå vara trovärdig. Det innebär inte att man ska lösa alla problem på en gång, men att man måste vara medveten om dem så att man på ett organiserat och kontinuerligt sätt kan arbeta med lösningar på såväl kort som lång sikt.

För att vara trovärdig måste man våga vara öppen. Man måste kunna tala om problem som man ännu inte ens vet hur man skall lösa. Annars får man inte respekt för de förbättringar som man hittills har gjort. Öppenheten skapar dessutom grunden för dialog med medarbetare, leverantörer, kunder och andra intressenter för att lyckas i miljöarbetet. För att kunna vara öppen måste man vara ödmjuk. Ödmjuk inför den miljöbelastning man orsakar, de problem man står inför, att det sällan räcker med en lösning utan flera och att det ibland tar lång tid innan man är i mål.

Trovärdigheten kräver helhetssyn. Miljöfrågan skär genom hela verksamheten och berör såväl produktutveckling, inköp, produktion och försäljning som administration, personal och ekonomi. Hela verksamheten och produktens eller tjänstens livscykel måste beaktas. Man måste lyfta blicken från sin egen verksamhet och se såväl bakåt som framåt i den process som man deltar i. Var kommer våra råvaror och komponenter ifrån? Hur har de tillverkats och hur har de transporterats? Och vart tar våra produkter vägen? Man måste alltså ta hänsyn till miljöpåverkan från leverantörerna lika väl som från kundernas användning av produkten/tjänsten.

Det krävs medvetenhet i hela organisationen. Medvetenhet om naturens villkor och om de problem som verksamheten orsakar. Att förstå och ha insikt. Kunskap utan insikt hjälper sällan till att lösa problemen men insikt kan öka lusten att skaffa den kunskap som krävs för att komma vidare.

För att lyckas i miljöarbetet fungerar målstyrning bättre än regelstyrning. Man måste visserligen ha rutiner och ibland instruktioner men man måste framför allt ha gemensamma mål mot vilka var och en och på sitt sätt kan sträva. Miljöarbetet måste därför delegeras så att var och en har möjlighet att ta ansvar för sitt område eller sin arbetsplats. Den gamla tidens miljöchef som ensam ansvarig är förbi. En framgångsrik verksamhet har en centralt placerad miljösamordnare eller miljöcoach som kan stödja såväl enskilda medarbetare som grupper i deras miljöarbete.

Vi måste alltså se miljö som en lika naturlig och integrerad del av företagets dagliga verksamhet som vi har vant oss att se kvalitet, tillfredsställda kunder, effektivitet och lönsamhet. Utan lönsamhet – ingen verksamhet. Och lönsamheten byggs upp med effektivitet och nöjda kunder. Och det som kunderna sätter värde på är kvaliteten och en del av den är företagets miljöprestanda. När miljöarbetet har kommit igång blir det en del av det dagliga arbetet – inte en extra pålaga. I samliga beslut och överväganden tar man hänsyn till miljöfrågan och allt planeringsarbete i verksamheten påverkas av detta.

 

© Ekosofia AB, Anders Carlssons gata 7, 417 55 Göteborg  |  Tel: 031-708 45 50, Fax: 031-708 45 60  |  E-post: ekosofia@ekosofia.se