Ekosofia AB, som etablerades 1993, är ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda våra kunder att med hjälp av ett ökat miljömedvetande - ekosofi - nå såväl social och ekonomisk som ekologisk framgång. Kommunikation - att åstadkomma dialog - är vårt främsta verktyg.

Genom att öka medvetandet om miljöfrågan hos ledning och medarbetare hjälper vi till att implementera och säkerställa ett trovärdigt och framgångsrikt miljöarbete samt att bidra till att nå företagets eller organisationens mål.

Våra tjänster omfattar bland annat;

n         Miljöledning.

n         Integrerade ledningssystem som täcker in både miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

    Policy och riktlinjer, övergripande mål samt uppförandekod.

n         Miljöutbildningar: grundläggande miljöutbildning liksom utbildning och seminarier inom miljökommunikation, opinionsbildning och CSR.

n         Affärs- och marknadsutveckling, med miljö- och hållbarhetsperspektiv.

n         Omvärldsbevakning och omvärldsanalyser.

n         Utredningar, förstudier, analyser och utvärderingar.

n         Kommunikation; både analys och genomförande.


 


Vem säger vad - och varför?
Kommunikation för miljö och hållbar utveckling 

Seminarium med workshop för bl a hållbarhetsansvariga och miljösamordnare


n         OBS: Nytt datum!

Grundläggande miljöutbildning

2018-04-10
Vidareutbildning inom miljö och hållbar utveckling
Seminarium med workshop för miljösamordnare och andra som behöver veta mer


Oroväckande rekordnivåer av koldioxid i atmosfären uppmätta
Flera mätstationer runt om i världen har mätt koldioxidnivåer på över 400 ppm (parts per million, miljondelar). Det är första gången sedan de globala mätningarna startade som nivåer över 400 ppm har uppmätts utanför Arktis, enligt Världsmeteorologi-organisationen WMO.

 
SMHI


Läs gärna vårt senaste nyhetsbrev            


Tidigare nyhetsbrev


Klimatarbete
– från inventering till strategi


Behovet av handling för att minska vår klimatpåverkan blir allt mer uppenbart. Klimatfrågan är en ödesfråga och att fler inser att ett aktivt arbete med verksamhetens klimatpåverkan är en framgångsfaktor. De företag som redan idag antar en klimatstrategi är morgondagens vinnare. Ett planerat klimatarbete innebär inte bara goda relationer med investerare, kunder och andra intressenter, utan ger även en effektivare verksamhet.
 

Vem säger vad - och varför?

Dagens kunder ställer nya frågor

morgondagens kunder ställer nya krav! 


Kommunikation för miljö och hållbar utveckling

- trovärdighet en förutsättning.

Seminarium med workshop,

  för bl a hållbarhetsansvariga och miljösamordnare

Grundläggande miljöutbildning:


Sammanfattning av IPCC:s femte klimatrapport,
presenterad 2014-11-02 i Köpenhamn

Sammanfattning - 2 sidor, engelsk

Syntesrapport till beslutsfattare
(40 sidor, engelsk version)
Lång version (139 sidor, engelsk)

Pressmeddelande från SMHI


SMHI - nationell kontaktpunkt för IPCC


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Ls vår krönika
i VA Hållbarhet


Jag vill gärna ha
Ekosofias Nyhetsbrev
PRENUMERERA--------------------------------------------

Seminarium med workshop
IPCC:s klimatrapport - risker och
möjligheter för företag och näringsliv.
IPCC:s klimatrapport presenterades
den 27 september i Stockkholm:

Sammanfattning för beslutsfattare
(48 sidor)

Effekter, anpassning och sårbarhet; Working Group II, presenterad 2014-03-31 i Yokohama.
Sammanfattning för beslutsfattare
(44 sidor)

Åtgärder för att begränsa klimatets förändring och utsläppen;
Working Group III, presenterad 2014-04-13 i Berlin
Sammanfattning för beslutsfattare
(33 sidor)

SMHI - nationell kontaktpunkt för IPCC


Rent vatten!

Vi ska ha tillr�ckligt mycket vatten, av god kvalitet, b�de idag och i morgon.

Sedan �r 2000 finns ett EU-direktiv, vars �vergripande m�l �r att vattenkvaliteten ska bevaras d�r den �r god och f�rb�ttras d�r den inte �r god. Allt yt-, kust- och grundvatten ska kunna klassas till god status �r 2015.

Detta st�ller krav p� samverkan och samarbete mellan alla akt�rer som p�verkar vattenkvalitet och vattentillg�ngar. T ex fastighets�garens ansvar f�r sitt dagvatten, liksom kommunens ansvar f�r omh�nder-tagande av avloppsvatten, dvs spillvatten, dagvatten och dr�neringsvatten.

F�r att s�kerst�lla Ekosofias kompetens inom omr�det och v�ra m�jligheter att medverka till rent vatten samarbetar vi med Rent Dagvatten � en f�retagsgrupp som levererar alla delar i en anpassad systeml�sning � f�r att m�ta EU-kraven.

Rent Dagvatten levererar l�ngsiktigt h�llbara systeml�sningar f�r rening av dagvatten s� n�ra k�llan som m�jligt.© Ekosofia AB, Anders Carlssons gata 7, 417 55 Göteborg  |  Tel: 031-708 45 50, Fax: 031-708 45 60  |  E-post: ekosofia@ekosofia.se